csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Ze života obce Bravantice

Úvodem  bych si nejprve dovolil čtenáře seznámit s historií obce Bravantice, neboť se domnívám, že málokdo ví něco o jejím vzniku. Obec Bravantice se poprvé připomíná roku 1370.  Již v létech 1270 až 1280 zde přivedl jistý HANKE pocházející z Porýní-Vestfálska celkem 32 rodin a založil po obou stranách vodního hradu, (jedná se o budovu, ve které sídlilo vedení Státního statku) jehož vznik se datuje k 9. století, BROFANSDORF, později BROSDORF, což znamená Bravantice. Bravantický zámek byl vystavěn k ochraně severojižní obchodní cesty proti loupežným přepadením. Úkolem hradního pána a posádky bylo dbát na pořádek a bezpečnost.
Do roku 1945 se na zámku vystřídali různé šlechtické rody, z nichž nejznámější je rod Blucherů. V obci bydlelo celkem 1.187 obyvatel.
Na jihozápadním okraji se vybudovala umělá vodní nádrž pro hospodářské účely. V roce 1949 se v obci založilo JZD, které se později stalo součástí Státního statku Bílovec. V roce 1979 se staly Bravantice místní částí města Bílovce. V roce 1998 se v obci uskutečnilo referendum, které rozhodlo, že se obec Bravantice k 1.1.1999 znovu osamostatnila. Výsledek referenda byl jasným znamením o necitlivém postoji města Bílovce. Nechci hodnotit období 20-ti let, protože si myslím, že mimo dvou akcí ve prospěch Bravantic není ani co hodnotit. Jedna akce byla nedokončená výstavba nákupního střediska v roce 1988 a druhá v roce 1998, kdy u příležitosti výročí 100 let založení základní školy byla opravena fasáda. Nejvíce se na obci projevily záplavy v roce 1997, neboť ještě v současnosti se občané potýkají s jejími následky.
Od roku 1999, kdy se obec Bravantice osamostatnila, se máme čím chlubit. Ještě ve stejném roce se rozjely přípravy k plošné plynofikaci celé obce. Následovalo alespoň částečné vybavení Sboru dobrovolných hasičů, kterým se v prvé řadě zakoupilo hasičské vozidlo, které splňuje požadavky jak na technický stav tak i na vybavenost. Zde je nutno podotknout, že mimo zabezpečení výjezdu k požáru či živelným pohromám se tato organizace stará i o různé kulturní vyžití z nichž nejznámější je tradiční zábava ?Pochování basy?. Dále zde působí myslivecké sdružení Sezina, Svaz českých rybářů, Sokol a další drobné zájmové skupiny, které rovněž pořádají kulturní akce. Jinými slovy bych si dovolil vyjádřit svou spokojenost nad tím, když se nám daří. Je to známka toho, že začínáme žít a zvedat hlavu. Existuje již veliká řada akcí, kterými se můžeme pochlubit. Jen ve stručnosti uvádím, že jsme pro děti vybudovali nové školní hřiště, zplynofikovali ZŠ a MŠ, je vybudována  kompletní plošná plynofikace a další.
V letošním roce, tedy v roce 2002, máme před sebou dva veliké cíle. Jeden je ten, že připravujeme prostor pro slavnostní odhalení pamětní desky  bývalému rodákovi  Bravantic, Antonu HANKEMU, který jako významný člen speleologické společnosti v Terstu objevil rozsáhlé podzemní jeskyně na rozhraní hranic mezi Itálií a Slovinskem. Jedná se o oblast ŠKOCJANSKÝCH jeskyní, která byla zanesena do seznamu světového  dědictví UNESCA. Slovinská republika kvůli mimořádným přírodním a kulturním hodnotám prohlásila v roce 1996 oblast Škocjanských jeskyní za oblastní park. Také hrob Antona Hanke je podle článku 6. tohoto zákona prohlášen za kulturní památku.
Druhý cíl je započatí s generální opravou místní komunikace na malé straně. Je to jen částečný výčet akcí, které jsou připravované a průběžně řešené. Do dalšího období máme záměr na využití celého zámeckého areálu. Bude se především jednat o vybudování Domu s pečovatelskou službou, vybudování bytů ze stávajících objektů, kompletní vyčištění zámeckého parku tak, aby mohl sloužit široké veřejnosti, vybudování turistické ubytovny, propojení cyklostezky s okolními obcemi a mnoho dalších záměrů tak, aby se do obce Bravantice vrátilo kulturní a veřejné dění. Je to mnoho práce, ale jestliže jsme v průběhu 3 let dokázali, že to jde, myslím, že postupně se nám splní vše.
Starosta obce Bravantice Ivo Kočíš

Vytisknout

Historie obce Sedlnice

Sedlnice patří mezi nejstarší obce na Příborsku. Již více než sedm století uplynulo od prvních písemných záznamů názvu potoka "ab aqua Zedelniz" v roce 1267 a názvu vsi "media villa Sedlicz" v roce 1359. Základ slova "seki" - "sídlo" je staroslovanského původu a potvrzuje, že tady žili Slované. Osada zde byla zřejmě už dávno před těmito letopočty, jak napovídají místní pozdější nálezy dvou kamenných sekeromlatů z mladší doby kamenné a část čelisti (zuby) pravěkého koně.
Ve 12.-14. století dochází k rozsáhlé kolonizaci. Za vlády Přemyslovců k ní přispívají i hrabata Huckeswagenů z Porýní a olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku. Dochází k osidlování Slezska i severovýchodní Moravy. Vznikla mnohá biskupská léna. Pod hukvaldské panství patřila i Sedlnice Manská. Na otázku, proč čeští panovníci zvali do pohraničí svého státu cizí osadníky, je snadná odpověď. Po ničivých nájezdech Tatarů v r. 1241 a nomádských kmenů z Uher v r. 1253 došlo k velkému úbytku obyvatel. Přemyslovci měli zájem o novou zemědělskou půdu, o vyšší výnosy. K tomu potřebovali pracovní síly. Tehdy, za tzv. velké německé kolonizace, přišli na Kravařsko (i do Sedlnic) němečtí vesničané.

Sedlnice byly původně dvě správně samostatné obce:
Manská Sedlnice se nacházela na východním břehu Sedlničky. Časem byla změněna na biskupské léno a dávána v manství.
Dědičná Sedlnice na západním břehu řeky zůstávala v majetku jednoho rodu, dědila se. V roce 1863 byly Dědičná i Manská Sedlnice sloučeny v jednu politickou obec.

Nejvýraznější stopu v dějinách obce zanechaly zvláště dva rody:
Sedlničtí z Choltic a Eichendorffové.
Jako majitel Dědičné Sedlnice je v knihách poprvé jmenován r. 1373 Petr z Choltic od Pardubic. Původně český rod zde zdomácněl a přijal jméno "Sedlnický". Usiloval o spravování obou částí vsi, což se jim v roce 1472 podařilo. V roce 1546 byl rod povýšen do stavu svobodných pánů. Z řady členů rodiny se významněji zapsal Jan Sedlnický z Choltic (+1573), který zastával funkci nejvyššího sudí v opavském knížectví. Renesanční náhrobky tohoto muže i jeho ženy Johany z Limberka (+1573) se nacházejí při vstupu do sedlnického kostela. Poslední majitelkou vsi ze Sedlnických byla vdova po Jiříkovi st. Sedlnickém, Kateřina Šilerová z Herdenu. V době po Bílé hoře zřejmě o své panství přišla. Není dokázáno, zda proto, že se podílela na povstání. Její příbuzní ze Sedlnických však potrestáni byli.
Náhrobní deska Jana Sedlnického z Choltic a Johanky z Limberka Po obvodu rámů náhrobních desek jsou tyto staročeské nápisy: LETHA PANIE 1573 W SOBOTV PRZED CZTWRTVA / NEDIELI W POSTIE VMRZEL GEST VROZENY PAN JAN SEDLNICZKY Z CHOLTICZ A NA POLANCZE SVDI KNIZIECZTWI / OPAWSKEHO A TVTO TIELO GEHO POCHOWANO GEST / PAN BYH RACZ DVSSI GEHO MILOSTIV BYTI DO KRALOWSTWI SWEHO SWATEHO PRZIGITY AMEN LETA PANIE 1573 W PONDIELI PRZES / SWATIMI TRZMI KRALI VMRZELA GEST VROZENA PANI YOHANKA Z LIMBERKA MANZELKA / VROZENEHO PANA JANA SEDLNICZ / KEHO Z CHOLTIC A NA POLANCE PAN BVH RACZ DVSSY JELI MILOSTIV BITI A DO KRALOWSTWI SWEHO PRZIGITY
Po častém střídání vlastníků získává panství r. 1772 hraběnka z Canalu, roz. Chotková. V r. 1784 nechala postavit barokní farní budovu, dala zbořit chatrný "zámek" Sedlnice Dědičné (1784) a na jeho místě zřídila rozlehlý panský dvůr. R.1786 darovala hraběnka Bartošovice i Dědičnou Sedlnici své dceři Josefě, provdané za hraběte Jana Pachtu. Obě panství zůstala spojena až do pozemkové reformy po 1. sv. válce. V roce 1949 byl majetek Dědičné Sedlnice zestátněn rodině Czeczoviczkové. Manská Sedlnice byla biskupským lénem (Léno = ve středověku prpůjčené pozemky, výsady uživateli, který se stává leníkem). Jedním z prvních rodů, který ji spravoval, byli páni z Kravař. Vlastnili ji do vymření jičínské větve v r. 1434. Z dalších majitelů vzpo- meňme rod Sedlnických z Choltic. Od r. 1472 do r. 1610 spravoval obě části vsi. V roce 1655 se vlastníkem stává Hartwig Erdmann z Eichendorffu. Rod pánů z Eichendorffu přišel na severní Moravu z Braniborska za třicetileté války.

Dotyky světových dějin

Život v obci byl dán poměrně dobrými přírodními podmínkami, avšak zasahovaly zde i vlivy okolního světa. Nevyhnuly se jí žádné války, které se přehnaly krajem. Zvláště hluboce se obce dotkly události 30leté války (1618-1648), napolenských válek (1804-1815) i obou světových. Plundrování statků, ničení úrody (Švédové v r. 1642 v obci) a nedostatek peněz na kontribuci (daň a dávky pro válečné účely) způsoboval, že sedláci nemohli zaplatit, dluhy narůstaly. V zoufalství proto někdy opouštěli grunty, obec chudla. Z té doby je známo 35 případů zpustlých usedlostí.
V období válek se šířily zhoubné epidemie: r. 1621 umírali v obci na španělskou chřipku, r. 1735-1737 na mor. (Jako poděkování za skončení nemoci pořizují sedlničtí sochu sv. Josefa). V roce 1866 umřelo 90 občanů na choleru, v r. 1914 se objevuje tyfus a ještě v roce 1918 pochovali 40 občanů na španělskou chřipku.

Po zrušení roboty r. 1848 se v okolních městech začíná rozvíjet průmysl. Pokrok si razí cestu i do Sedlnic. R. 1880 má obec poštovní úřad, r. 1881 je okrajem dolního konce vedena železniční odbočka Studénka - Štramberk, r. 1904 přichází první telegram, r. 1905 je zřízena železniční zastávka "Sedlnice", r. 1931 je v obci zaveden elektrický proud.

1. světová válka (1914-1918) si vyžádala životy 40 sedlnických mužů. Rakousko-Uhersko se rozpadlo a 28. 10. 1918 vznikla Československá republika, do níž bylo zahrnuto i území Sudet. V Sedlnicích převažovalo německé obyvatelstvo. Česká menšina v obci i Češi z okolí usilovali o postavení české školy. Dne 22. 5. 1938 byla slavnostně otevřena.

Po mnichovském diktátu (jednání Anglie, Francie, Německa a Itálie) v září 1938 bylo rozhodnuto "o nás bez nás" vydat pohraničí Říši. Dne 10. 10. 1938 dochází k záboru tzv. páté kolony - Sudet, tedy i Sedlnic. (Tehdy vedle vesnic s většinou německého obyvatelstva bylo k Německu připojeno i 43 ryze českých obcí.) České rodiny i ze Sedlnic musí opustit své majetky. Z 2. světové války (1939-1945) se do obce nevrátilo z fronty 106 Němců. 30. dubna 1945 byla osvobozena Moravská Ostrava. V Sedlnicích se bojovalo od 2. do 6. května. Boje byly těžké - padlo 14 sovětských vojáků, počet německých není znám. Sedm domů bylo úplně zničeno, tři stodoly a mnoho domů poškozeno tak, že některé už nebyly obnovovány. Boje probíhaly ve dvou směrech: od východu z Příbora a ze severu po silnici Butovice - Příbor. Teprve 6. května 1945 se oba oddíly sovětské armády v Borovci spojily.

V prvních dnech po osvobození byl v obci z občanů - starousedlíků ustaven národní výbor. Nejdříve byly odstraňovány válečné škody a přijímáni noví osídlenci. O odsunu Němců z našeho pohraničí bylo rozhodnuto vítěznými mocnostmi (USA, SSSR, Anglie a Francie) v Postupimi v roce 1945. V roce 1946 odešlo ze Sedlnic 952 osob německé národnosti. Mohly zůstat rodiny smíšeného manželství, antifašisté a příslušníci rakouského státu. Podle kronikáře Františka Máchy odsun ze Sedlnic proběhl klidně. Do obce přišlo 266 nových rodin, vrátilo se 10 rodin starousedlíků - Čechů. Přidělování majetků podle Dekretů prezidenta Beneše skončilo v roce 1949.

Tvář obce se v průběhu 50 let značně změnila. Přicházeli noví lidé, dnes zde již vyrůstá jejich čtvrtá generace. Zmizela blátivá cesta a řeka, která se často rozvodňovala a působila velké škody na obydlích, zahradách i úrodě, byla na dolním toku regulována (1981, 1991). Osada Dreigiebel dostala úředně v r. 1947 české jméno Borovec. Pole, obklopující Sedlnice, se vlní v šířce i délce téměř jako kdysi, ale při založení JZD v r. 1950 ztratila své meze, remízky, švestkové aleje. Vyrostly nové komplexy budov pro zemědělskou velkovýrobu. Výstavba civilního a vojenského letiště v Mošnově (1959) vzala obci okolo 500 ha nejúrodnější půdy. Tehdy byla přemístěna železniční trať a postaveno nové nádraží Sedlnice. V roce 1959 vyhověla obec žádosti občanů z části Borovce (tzv. malá Vídeň) o přičlenění k Libhošti.

V kulturním životě obce ale i okolí sehrálo svou úlohu širokoúhlé kino, jehož stavba byla dokončena v r. 1960. Mezi chráněné rostliny jako vzácná lokalita byly do seznamu II. stupně zařazeny "Sedlnické sněženky" (r. 1969) a později r. 1988 usnesením okresu mezi chráněný přírodní výtvor. Hřbitov byl rozšířen o urnový háj. V roce 1978 byla dokončena rekonstrukce školy u kostela. Pro občany dolního konce byla rozšířena vodovodní síť (1981). Výstavbou dvou nových prodejen potravin (1982, 1988) a otevřením dvou soukromých obchodů po roce 1989 se zlepšila kultura prodeje a nabídka zboží.

V zámeckém parku vybudovaný kulturní areál (1984) a sportovní stadión (1988) slouží pro využití volného času především mládeže a potřebám školní tělesné výchovy. Pod pískovnou je zřízena vodní nádrž (1985). Značnou péči a nemalé finanční prostředky si vyžaduje udržování dobrého stavu silnice, místních komunikací a mostů. Střed obce velmi získal postavením moderní budovy obecního úřadu a pošty (1986). V roce 1990 byla zahájena akce "Centrum". Součástí je nová tělocvična se saunou (1991). Provoz nového hostince s veřejným stravovacím zařízením byl zahájen v roce 1994. V plánu je dokončení sálu s jevištěm. Obec má veřejné osvětlení, místní rozhlas a obecní úřad vydává zpravodaj "Víte-nevíte" (první číslo vyšlo v r. 1992). V roce 1995 byla zahájena plošná plynofikace obce (regulační stanice a vysokotlaká přípojka - 1991).

1880 - první poštovní úřad
1904 - odeslán první telegram
1905 - zřízena železniční zastávka "Sedlnice"
1931 - zaveden elektrický proud
1938 - postavena česká menšinová škola
1960 - dokončena stavba širokoúhlého kina
1978 - dokončena generální rekonstrukce základní školy
1981 - rozšířena vodovodní síť
1982, 1988 - postaveny dvě nové prodejny potravin
1984 - v zámeckém parku vybudován kulturní areál
1985 - zřízena vodní nádrž
1988 - dokončena výstavba sportovního stadionu
1986 - postavena budova obecního úřadu a pošty
1990-1991 - zahájena stavba tělocvičny se saunou
1994 - zahájen provoz nového hostince s veřejným stravovacím zařízením - dokončena plynofikace obce
1999 - zavedeny telefonické stanice do domácností

Vytisknout

Zámek v Kuníně od roku 1999 až do dnešní doby

Zámek Kunín prošel rozsáhlou rekonstrukcí a postupně se do něj vracejí původní sbírky. Je zde umístěna muzejní zámecká expozice, zřízena letní galerie, informační centrum a restaurační zařízení.

Zámecké slavnosti
V roce 1999 začala Obec, Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně a Historický pěší pluk číslo 7 s tradicí Zámeckých slavností v Kuníně, které se pořádají na upomínku vzletu balónu v zámeckém parku v Kuníně roku 1786, s beneficí, věnovanou obnově a záchraně zámku v Kuníně. Slavnost se každoročně odehrává v areálu zámku, zámeckého parku, přilehlého kostela Povýšení Svatého Kříže a místního hřbitova na přelomu června a července..
Slavnosti se zúčastnilo na tři tisíce návštěvníků, pro které byl připraven celodenní a celovečerní program: návštěvnické vstupy do zámku, parku a na hřbitov s průvodci, historický jarmark v areálu zámeckého parku, ukázky historických řemesel, vystoupení skupin dobové hudby, , vojenské ležení, účast historických vojenských pluků a kostýmovaných účinkujících, zámecká jízdárna,... Samozřejmě nechybělo ani občerstvení.
Atmosféru dne a večera Vám přiblíží alespoň několik fotografií.

Vytisknout

Historie obce Suchdol nad Odrou

Osada byla založena na počátku 13. století slovanskými osadníky. Postupem času však v osadě převládli osadníci němečtí. Roku 1257 se osada nazývala Suchodol nebo Suchidol. Podle latinských listin z roku 1337 se nazývala Cuchenthal, roku 1430 Zauchenthal, a roku 1597 Zauchtl. Český název Suchdol se poprvé objevuje v 15. a 16. století.
Ve 13. století spadala osada pod panství fulnecké spravované Smilem z Lichtenburka. Poté se jejími pány stali páni z Kravař. Po krátkém období, kdy patřil Suchdol pod Helfštýn, se vrátil roku 1475 zpět pod fulnecké panství, které později koupil Jan ze Žerotína. V té době zde žilo jak katolické obyvatelstvo, tak i obyvatelstvo lutherské víry, které však v 18. století odešlo do Horní Lužice. Majitelé panství, do kterého spadal Suchdol, se poměrně často střídali až do roku 1806, kdy jej zdědila Valburga Truchsess-Waldburg-Zeil, známá dobrotitelka celého okolí. Posledním majitelem panství byl rod Chlumecký-Bauer, který jej vlastnil až do roku 1918.
Za zmínku určitě stojí také to, že v letech 1618-1621 v obci kázal Jan Ámos Komenský.

latinské názvy:   1337   Cuchenthal
Ceuchenthal
Cuchtenthal
česká jména:   1257 Suchodol, Suchidol
15.-.16.stol. Soudol, Sukdol
17. stol. Soudol, Suchdol
německá jména:   1430 Zauchenthal
  Zauchtenthal
1597 Zauchtl

Vytisknout

Historie Hukovic

Od roku 1411 jsou Hukovice uváděny jako součást štramberského panství. V roce 1411 Lacek z Kravař pustil Hukovicím odúmrť. Jako první držitelka se uvádí Kateřina z Rýzmburka. Od roku 1411 spolu s Bartošovicemi vlastnil i Hukovice rytíř Drslav z Ochab. V roce 1466 jeho synové Jan a Jindřich z Ochab vešli ve spolek. Janův syn Jonáš Zochas se psal z Hukovic. Hukovice přešly v roce 1480 na Václava Belka z Čeplu. Janův syn Jan prodal panství v roce 1522 Zikmundu Sedlnickému z Choltic. Od roku 1550 byly Hukovice biskupským lénem (vyměněny za Žatčany). V držení Sedlnických z Choltic byly Hukovice do roku 1608, kdy je vlastnil Bernard Sedlnický z Choltic. Zůstal svobodný, bez dědiců. Po jeho smrti přechází Hukovice jako odumrlé léno na olomoucké biskupství. Držitelem Hukovic byl ustanoven hrabě Maxmilián z Dietrichsteina, po něm v roce 1618 získal panství Jiří Berg z Bergu, po jeho smrti jeho zeť Jan Orlík z Lažiska. V roce 1651 nabyl statek Jan Mikuláš Reier z Hornberka, vrchní správce statků biskupských a velitel na Hukvaldech. Po něm v roce 1670 jeho synovec Jan Bedřich Reiter z Hornberka. Ten je zanechal svému synovi Ferdinandu Mikulášovi. Ten statek prodal v roce 1679 Janu Tetzlernovi. Po jeho smrti Hukovice zdědil v roce 1727 Jiří Antonín Karel, v roce 1737 bratři Jan Bedřich a Josef. Josef přenechal svůj podíl Janovi. V roce 1789 dědil panství Leopold z Tetzlernu. Po jeho smrti v roce 1792 přešly Hukovice opět jako odumrlé léno na olomoucké arcibiskupství. Toto je prodalo velkoobchodnické rodině Čejkům z Badenfeldu. V roce 1877 přecházejí Hukovice z držení Karla Čejka z Badenfeldu sňatkem dcery Leonie do držení rodiny Skrbenských z Hříště. 12. ledna 1863 se na panském sídle v Hukovicích narodil Lev Skrbenský z Hříště, který se stal arcibiskupem pražským, pak arcibiskupem a kardinálem olomouckým. Ten pomohl majitelům panství a farníkům k obnovení samostatné katolické fary v Hukovicích. Roku 1911 byly Hukovice propuštěny z bartošovické farnosti. Byla postavena nová farní budova. Po roce 1918 kardinál Lev Skrbenský z Hříště abdikoval. Jeho rezidencí do jeho smrti v roce 1934 byl zámek v Horní Dlouhé Loučce u Uničova. V roce 1877 koupil od Skrbenských statek Josef Heissig. Po jeho smrti v roce 1888 Richard a po jeho smrti od roku 1921 jeho syn Reinhold. V této době měl statek 110 hektarů, patřil k němu zámeček, dvůr a lihovar. V roce 1652 se uvádí kostel dříve zcela dřevěný polorozpadlý. V roce 1659 nechala kostel obnovit a rozšířit z pevného materiálu (kámen) manželka Mikuláše z Hornberka Regina. V roce 1765 byl z církevních peněz v barokním slohu kostel zcela nově postaven. Stojí na vyvýšenině uprostřed hřbitova. Chrám je prostorný s připojenou věží, byl se dvěma zvony. V roce 1826 byly do kostela zabudovány nové varhany. V roce 1839 byl kostel od základu zrestaurován. Hukovice měly původně české obyvatelstvo, které se živilo zemědělstvím. Řemeslníci, kteří se v obci nemohli uživit, odcházeli za prací až do Uher. Německý ráz začíná převládat po roce 1624, kdy vesnice utrpěla válkami a morem. V roce 1704 byla původní tvrz přestavěna na šlechtické sídlo z pevného materiálu. Jednopatrová budova měla sedm pokojů. U sídla byl krásný dvůr s dobrým chovem krav a také ovčín s ušlechtilým stádem. V obci byl pivovar, palírna kořalky a dva větrné mlýny. V řemeslech tu byli obuvníci, krejčí, zedníci. V roce 1805 po bitvě u Slavkova bylo přikázáno umístit v obci raněné vojáky. Ve šlechtickém sídle nebylo pro raněné dostatek místa, byli umístěni také v selských domech. Ve vesnici se od nakažených vojáků rozšířila epidemie tyfu. Uvádí se, že v Hukovicích následkem epidemie nezůstal muž ve věku nad 40 let. Na hranici vesnice, na místě zvaném Lapač, u cesty z Moravské Ostravy do Nového Jičína stál prostorný hostinec. Byla tam dobře zařízená kuchyň a sklep, o nedělích tam chodilo mnoho výletníků z okolí za zábavou. Obecní pečeť pocházela z roku 1749.

Vytisknout

Historie obce Vražné

Pohlednice Groß Petersdorf, Kreis Neutitschein = Vražné, okres Nový Jičín
Dějiny obce se odvíjejí od 13. - 14. stol. Historicky je třeba uvést německá pojmenování: Groß Petersdorf = Dolní Vražné (patří na Moravu s kostelem i poštou), Klein Petersdorf = Horní Vražné, Heinzendorf = Hynčice a Emaus = Emauzy (patří územně do Slezska). První zmínku o Vražném lze datovat do r. 1282, původně samostatná obec Hynčice se poprvé připomíná v roce 1374. Převážnou část území obce Vražné tvoří pole a louky, které byly v minulosti hlavním zdrojem obživy místních obyvatel - rolníků. Region spojovalo zejména pastevectví skotu. Odtud Kuhlaendchen (země krav= Kravařsko). Obyvatelé vesnice se také od 19. století zabývali pálením vápna, které bylo vyváženo do měst a obcí v okolí. Prosperující povoznictví zaniklo s postavením a rozvojem železnice. Odsun německého obyvatelstva po roce 1945 a následné osídlení obce Čechy a Slováky, příděly půdy a rolnických statků novým majitelům, socialistická kolektivizace do JZD, to byla etapa obrazu života obce v 2. polovině 20.století. V této době si našlo mnoho obyvatel obce práci v průmyslových firmách v okolních městech. Na konci 20. století zemědělsky hospodaří na větších polních celcích již jen několik soukromých podnikatelů.

Vytisknout

Historie vestibulu kostela Kujavy

HISTORIE – VESTIBUL KOSTELA:

Farnost je velmi stará. Původně ji tvořily dvě osady. Starší, založená na slovanském právu: Kugiawa, a blízko ní na německém právu kolem roku 1293 vzniká „ves Klementova “, již založil nepochybně – téhož roku připomínaný – tamnější fojt Clemens. Později splynuly obě osady v jednu obec, při čemž česká část se poněmčila a obec nesla jméno Clemendorf, Clementendorf, z toho pak Klemenendorf. V listinách je poprvé jmenována r. 1337.

Kolem roku 1510 připomíná se farář Matěj. Ten byl protestantským pánem odstraněn a fara neobsazena. Roku 1588 dosazen na ni protestantský pastor a r. 1594 vystřídán opět katolickým knězem.

Za třicetileté války byly od r. 1623 – pro nedostatek kněžstva – z Kujav obstarávány (asi 15 let) i Hladké Životice a Pustějov, nějakou dobu i Suchdol a Butovice. Ke konci třicetileté války vzali patronát fary olomoučtí biskupové (do r. 1789, kdy ji převzala Náboženská matice). Od roku 1784 přifařeny do Kujav (z Bílova) Pohořílky. R. 1844 tam postavena na místě staré zvonice kaple sv. Andělů strážných, v niž sloužena na žádost občanů mše asi 5x do roka.

Do roku 1689 obstarávali duchovní správu řeholní kněží sv. Augustina  z Fulneka (jeden z nich – Ignac Gebel – vystavěl r. 1686 také nynější kostel v H. Životicích).

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Historie obce Kujavy

Kujavy tvořily původně 2 osady, starší byla slovanská, mladší německá. Německou osadu založil tamější fojt Clemens, jmenovala se Clemensdorf a vznikla asi okolo roku 1293. Později obě osady splynuly v jednu obec, přičemž česká část se potom poněmčila.
Obec Kujavy vznikly přebudováním starší slovanské vsi Kuyawa, v duchu německého zákupního práva ve druhé polovině 13. století. Nejstarší písemná zmínka je z roku 1293 a současný název Kujavy je znám od roku 1461. Z dějin obce víme, že v roce 1399 Adam a Otto Bešové z Kujav, kteří jako stoupenci markraběte Prokopa byli postižení církevní kletbou za to, že hubili duchovenské zboží. Drželi velké fojtství, které obsahovalo třináctinu všech pozemků. Ve druhé polovině 16. století musel spravovali farnost kněží z fulneckého konventu Za svého působení ve Fulneku docházel do Kujav k bratřím J. A. Komenský. 
Starý kujavský kostel se připomíná velmi záhy. Pocházel ze 14.století. Po požáru z roku 1713, kdy se roztavily i dva staré zvony ( jeden z r.1490, druhý z 16.stol.), byl postaven kostel nový - nynější podoba. Obživu poskytovalo obyvatelům, (1790 - 116 domů a 809 obyvatel; 1851 - 136 domů a 933 obyvatel) převážně zemědělství a drobné řemeslnictví. Vlivem velmi dobrých půdních a klimatických podmínek, podložených pracovitostí obyvatel vesnice byla obec velmi výstavná. Za okupace se obec stala součástí Německa. Osvobozena byla 3.5.1945. Po odsunu německého obyvatelstva byla obec nově dosídlena českým obyvatelstvem z Volyně a z vnitrozemí.

Vytisknout

Hynčice - historie

Původně samostatná obec Hynčice ( Heinzendorf ) se poprvé v historických pramenech připomíná kolem r. 1374. V Hynčicích se narodil nejvýznamnější rodák mikroregionu Odersko i celého Moravského Kravařska,  světoznámý vědec v oboru dědičnosti Johann Gregor Mendel (1822-1884). Jeho rodný dům č.p. 69 se zachoval, v současnosti je majetkem nadačního fondu Rodný dům Johanna Mendela, který realizoval v letech 2002 - 2007 celkovou rekonstrukci objektu pro kulturní a společenské účely jako " Návštěvnické centrum venkovského regionu Moravského Kravařska " . V plném provozu je od turistické sezóny 2008 .

Vytisknout

Historie základní školy Trnávka

Z historie školy
Jednopatrová budova základní školy byla postavena r. 1875 - 76. Ještě před ukončením stavby byla na den sv. Kateřiny církevně posvěcena a odevzdána svému účelu. Před otevřením nové školy se vyučovalo v rodinných domcích, později i v zámku a od roku 1796 osmdesát let v tzv. "Staré škole". Roku 1882 daroval rytíř Dr. Filip Harasovský škole pozemek, který dosud slouží jako školní zahrada. Opakovaně daroval škole větší peněžní obnosy, za něž byly pořizovány pomůcky a knihy do školní knihovny.
Nová škola byla po svém otevření pouze jednotřídní. Všech 201 žáků vyučoval jako první učitel Jan Richter z tehdejšího Velkého Petřvaldu. Významně se do historie školy zapsali učitelé, jako byl pan Ludvík Hlaváč, jenž zde působil v letech 1884 - 1903 a za svého působení na škole usiloval o její rozšíření a o založení knihovny pro děti. Po jeho odchodu jej na místě ředitele vystřídal pan František Štindl, který zde prožil 37 let, v nichž pro školu i obec mnohé udělal. Dalšími významnými osobnostmi byli František Běgus, který byl pro své vlastenectví umučen v koncentračním táboře; Jaroslav Šimíček, jenž zde působil 17 let; Bohumil Čapka, pod jehož vedením byla škola zvelebena a zmodernizována a Marie Šimečková, která rozvoji trnavské školy obětavě věnovala 38 let svého života.

Vytisknout

Historie obce Trnávky zachycená ve fotografiích

Koupaliště je jednou ze staveb, jež v obci vznikly společným úsilím občanů v akci "Z". Nachází se v osadě Chabičov a od roku 1974 je využíváno veřejností. V pozdějších letech zde byla postavena úpravna vody. V areálu koupaliště je umístěn velký balvan, který zde byl nalezen při výkopových pracích.

Smuteční obřadní síň, vybudovaná občany v akci "Z", byla v roce 1973 slavnostně otevřena pro veřejnost. U lesa Čaplovce, v klidném prostředí nedaleko obecního hřbitova, je důstojným místem posledního rozloučení.

Vytisknout

Stručné dějiny farnosti Kujavy - únor 1968

Stručné dějiny farnosti Kujavy                                 únor 1968

Farnost je velmi stará. Původně ji tvořily dvě osady. Starší, založená na slovanském právu: Kugiawa a blízko ní – na německém právu kol r. 1293 vzniklá „Ves Klementova“ (Clementis villa), již založil nepochybně téhož roku připomínaný tamnější fojt Clemens. Později splynuly obě osady v jednu obec, při čemž česká část se poněmčila a obec nesla jméno Clemendorf, Clementendorf, z toho pak Klantendorf. V listinách je poprvé jmenována r. 1337.

První známý farář kujavský je Matěj okolo r. 1510. Bernhard ze Žerotína, protestantský majitel tamních statků ho odstranil. Zdá se, že na nějakou dobu zůstala kuracie neobsazená. R. 1588 dosadil sem protestantský pán Jan Skrbenský Hřiště pastora Šimona Prokopa. R. 1594 na zákrok biskupa Stanislava Pavlovského byl vystřídán katolickým farářem Jiří Sokolem, ale jen do r. 1619, kdy byl od protestantů vypuzen. Za 30-ti leté války a po ní byl nedostatek far a tehdy od r. 1623 byla duchovní správa z Kujav rozšířena vedle stále spravovaných Hl. Životic a Pustějova i na Suchdol a Butovice. Když za války byla zbořena i kujavská fara, byla farnost spravována od kněží augustiniánů z Fulneka od r. 1625 – 1666. Jedním z administrátorů byl Pavel Brossmann, pozdější probošt ( † 1672).

Ke konci války přešel patronát od „povstaleckých“ pánů na olomouckého arcibiskupa. Po znovupostavení fakry (1666 ?) byl v Kujavách opět ustanoven duchovní pro správu Kujav, Hl. Životic a Pustějova; do r. 1689 byli to kněží z august. kláštera z Fulneku. Jeden z nich, Ignác Gebel, přestavil dřevěnou faru a postavil nynější kostel v Hl. Životicích r. 1686.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Historie obce Skotnice

První zmínka o Skotnici je z r. 1330, kdy se obec uvádí pod názvem Chotnitz.
Byla součástí hukvaldského panství a jako léno olomouckého biskupství ji vlastnila různá vrchnost, od r. 1600 Sedlničtí z Choltic. V roce 1968 byly ke Skotnici připojeny dvě dříve samostatné obce Stikovec a Skorotín.
Bývalá obec Skorotín je velmi starého původu, připomíná se už roku 1278 jako alodní vladycký statek Zdislava ze Skorotína.
Bývalá obec Stikovec se připomíná ve 14. století. Od r. 1850 do r. 1870 byla osadou Skorotína a od r. 1870 do r. 1968 samostatnou obcí.
V roce 1980 Skotnice integrovala k Příboru, ale po změnách v roce 1989 se stala opět samostatnou obcí.

Vytisknout

Kronika obce Jistebník - 2007

Obyvatelstvo
K začátku roku 2007 je v naší obci v podstatě nezměněný počet obyvatel - 1 486, z nichž je 736 mužů a 750 žen. Obytných domů je 467.

Pohyb obyvatel je zřejmý z toho, že nově přihlášeno k pobytu je 39 osob a odhlášeno 29 osob. Také v minulém roce 2007 zemřelo u nás v Jistebníku více osob, než se narodilo dětí - úmrtí bylo 12 osob a nově narozených dětí bylo 10.
Také v roce 2007bylo našimi občany uzavřeno 10 sňatků.
Po loňských komunálních volbách je starostou obce opět pan Josef V o r a l.

Tříkrálové zpívání
Na letošní svátek Tří králů - 6. ledna 2007 - se sešlo 16 rádozpívajících lidí, aby v našem kostele znovu zazpívali loňskou vánoční mši, již dokázali úspěšně nastudovat za čtyři zkoušky. Rádi zaznamenáváme, že přišly některé dívenky omladit sice už "dříve narozený", ale stále dobře zpívající sbor žen. A čisté sólové hlasy A. Kneblové, Z. Vitochové, K. Zajícové či M. Raškové se velmi dobře uplatnily. Za varhanního doprovodu Aleny Myškové zněla skladba "Adéste fidéles" ze 17. století mohutně a slavnostně, podepřená mužskými hlasy A. Korpase, B. Majera a M. Málka.

Úspěch dechového orchestru mladých
Hned na začátku roku, 5. a 6. ledna, Dechový orchestr mladých (DOM) velmi dobře uspěl na Mezinárodním festivalu dechových hudeb PRAHA 2007. Umístil se ve ZLATÉM PÁSMU ve střední kategorii mezi třemi nejlepšími soubory. Zvlášť byly odbornou porotou za vedení skladatele a dirigenta Evžena Zámečníka oceněny sólistky na příčnou flétnu Alena Matějková, Magda Maléřová, Veronika Goldová a Barbora Janošková ve skladbě Eduarda Kudeláska "Con bravura"; získaly zvláštní cenu. Letošního jubilejního, desátého, ročníku se zúčastnilo patnáct domácích souborů a také orchestry z Belgie a Nizozemska.

Dětský maškarní ples
Ještě před zahájením vlastní plesové sezony se konal dne 13. ledna v kulturním domě dětský maškarní ples. K němu hrála hudba REXTON a v programu byla mimo jiné soutěž o nejlepší masku, Zlatý slavík, výtvarná soutěž Ze života zvířátek a tradiční rybolov, kolo štěstí, tombola ...

30. výročí úmrtí Františka Lýska
V úterý 16. ledna si také v Jistebníku připomínáme 30. výročí úmrtí Františka Lýska, zakladatele a dirigenta dětského pěveckého sboru "Jistebničtí zpěváčci". Sbor proslul přednesem úprav vícehlasých lidových písní, zejména ze Slezska a Lašska, ale i skladeb umělých, jichž pro sbor napsalo a jemu věnovalo několik desítek skladatelů. Přes počáteční překážky bylo pěvecké úsilí zpěváčků korunováno uměleckým i pedagogickým vítězstvím, když ministerstvo školství stanovilo Jistebnické zpěváčky v roce 1933 prvním zájmovým vícehlasým školním sborem. Tak "Jistebničtí zpěváčci" podnítili svou průkopnickou činností nejen tvorbu do té doby téměř neexistující dětské sborové literatury, ale také vznik dalších několika set pěveckých sborů.
Dnes je dětský sborový zpěv už dlouho uznávanou uměleckou oblastí koncertní, soutěžní, je partnerem sborů dospělých a jejich základnou. Ale základy tradice dětského sborového zpěvu na našich školách byly položeny v Jistebníku, kde u počátků dětského sborového zpěvu jako umění stál František Lýsek se skromnými dětmi zpěvného Lašska - Jistebnickými zpěváčky.

Plesová sezona
Letošní plesovou sezonu zahájili jistebničtí chovatelé svým společenským plesem dne 20. ledna. Plesová sezona pak pokračuje 27. ledna plesem Tělovýchovné jednoty Jistebník. Dne 3. února se koná "Výroční maškarní ples k 30. výročí postavení kulturního domu". A 10. února je pak tradiční Obecní bál, 17. února ještě ples hasičů a sezonu končí také už u nás tradiční pochovávání basy 24. února.

Jaké bylo v lednu počasí v Jistebníku
Nový rok 2007 přináší počasí ještě teplejší, než bylo v závěru roku 2006. Na začátku letošního roku se denní teploty v Jistebníku pohybují až 6º C nad normálem. Na Nový rok, 1. ledna, je zataženo a déšť, ve dne 7º C. Také v dalších dnech je podobně - proměnlivo, s teplotami okolo 5º C. Ačkoliv se zdálo, že by se po Vánocích "na blátě" mohla situace nějak změnit, přichází spíše oteplení.
V první dekádě ledna dochází k postupnému oteplování, ve dne na 5 - 8 - 12º C, většinou za oblačné, někdy i polojasné oblohy. V prvních dvou týdnech ledna vystoupila v Jistebníku denní teplota třikrát na 12 - 13º C. Také v druhé dekádě ledna počasí láme dosavadní rekordy z let 1932 a 1936. Současné denní teploty odpovídají podle meteorologického hodnocení hodnotám běžným v březnu či dubnu, zejména "aprilovým" střídáním oblohy.
V tuto dobu se na našich zahradách objevují vyrostlé klíčky sněženek, a asi okolo 17. ledna znovu rozkvetl v Jistebníku "zlatý déšť", když před tím kvetl podruhé v polovině října. A přitom je lednový průměr teploty pro tuto dobu u nás -2,5 º C.
Od 18. ledna je u nás - jako v celé Evropě - silná vichřice o rychlosti až 145 km/hod, to je síly orkánu. V noci z 18. na 19. ledna přitom byla i bouřka s plošnými blesky a silným deštěm, ale bez hřmění, jež trvala asi čtvrt hodiny při teplotě 5º C. Celorepublikově vichřice napáchala velmi značné škody třeba v lesích, ale u nás v Jistebníku žádné škody nebyly.
Ve dnech 23. a 24. ledna sněžilo, v Jistebníku napadlo 25 - 33 cm sněhu, jenž při denních teplotách -6º C leží ještě 25. a 26. ledna. Potom přichází v posledních dnech měsíce ledna výraznější oteplení, provázené výstřelky počasí - silným větrem, deštěm, proměnlivou oblohou, ale s teplotami až do 6º C.

Zápis do základní školy
Dne 7. února se konal na naší základní škole TGM zápis dětí do 1. ročníku školy na školní rok 2007/2008. Zapisovány byly děti narozené od 1. září 2000 do 31. srpna 2001, děti starší, u nichž bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky do 31. srpna 2007, a děti narozené od 1. září 2001 do 31. prosince 2001, pokud rodiče mají zájem o předčasné umístění dítěte do školy.
Zapsáno bylo do 1. třídy naší školy 12 dětí. Je to důležitý počet pro budoucí podobu jistebnické školy.

Personální změna na obecním úřadu
Dnem 21. února odchází do penze úřednice obecního úřadu paní Dana Krupová. Na její místo nastupuje dnem 22. února po předcházejícím několikaměsíčním zapracování paní Iva Šelongová.


Ustavení letopisecké komise
V měsíci únoru je ustavena další komise obecního úřadu - komise letopisecká. Tvoří ji členky paní Olga Staňková. Danuše Lövyová, Jana Ottová a kronikář Jaroslav Pleskot.

Pochovávání basy
Plesová sezóna je tradičně ukončena "Pochováním basy". Došlo k tomu 24. února večer v našem kulturním stánku v Jistebníku za zvuků libé hudby skupiny A-Band, jak také dokládá plakát zvoucí k účasti na tuto událost.

Zima v únoru
Teplá zima pokračuje také v měsíci únoru. V první polovině února je většinou oblačno nebo i polojasno s převažujícími teplotami ráno okolo +2 º C, přes den 5º C, dne 7. února napadlo 1 cm sněhu, jenž při denní teplotě +2º C hned roztál. V polovině února je zataženo s deštěm, postupně oblačno až skoro jasno při denní teplotě 7 - 8º C, večerní okolo 4º C. Od 12. února přichází řada teplých dnů, kdy denní teploty dosahují až +10º C za oblačné i polojasné oblohy.
U nás v Jistebníku se v zahrádkách v této první polovině února objevují rozkvétající krokusy (šafrány), už pěkně vzrostlé tulipánové listy, rašící sněženky i jiné cibuloviny, jako například modřence. Také narcisy hodně povyrostly.
Teplé dny trvají i nadále, od 13. února jsou denní teploty 10 - 11º C, je oblačno i jasno.

Komise obecního úřadu
Pro volební období 2007 - 2010 byly při Obecním úřadu v Jistebníku ustaveny a pracují tyto komise a výbory:
Finanční výbor
předsedkyně: Libuše Korpasová
členové: Miloslav Šelong, Vlastimil Vágner
Kontrolní výbor:
předseda: Ing. Michal Vörös
členové: Petr Habernal, Zdeněk Höpp
Komise k projednávání přestupků:
předseda: JUDr. Petr Stanovský
členové: Jarmila Hurníková, Štefanie Mičánková, Vilém Habernal, Iva Šelongová
Kulturní komise:
předsedkyně: Mgr. Alena Myšková
členové: Iva Knapová, Danuše Lövyová, Jana Majerová, Lada Majerová, Jarmila Mariášová, Ladislav Mariáš, Mgr. Jiřina Matějová, Vlastimil Němec, Jaroslav Pleskot, Mgr. Hana Sýkorová

Jaká byla letošní zima?
Byla nejteplejší za posledních 85 let. Podle Českého hydrometeorologického ústavu byly tři její měsíce - prosinec, leden, únor, výrazně teplotně nadprůměrné. Letošní leden byl nejteplejší od roku 1775, kdy se v pražském Klementinu začala sledovat a měřit teplota. Lednový dlouhodobý průměr je -0,9º C. Letos se v lednu se teplota pohybovala kolem +6º C nad nulou. A mnohem teplejší než obvykle byly i prosinec a únor.

Obecní knihovna v roce 2007
V roce 2007 bylo v obecní knihovně v Jistebníku registrováno 110 stálých čtenářů, z nich 49 dětských do 15 let. Znamená to přírůstek o 28 čtenářů, převážně do 15 let. Zásluhu na tom mají společné návštěvy žáků naší školy s jejich učiteli v knihovně, v níž mnozí byli poprvé.
Čtenáři se vypůjčili v uvedeném roce 2 887 knih a zájem byl převážně o beletrii, a to jak u dospělých, tak u dětí. Počítač s internetem a tiskárnou však v uvedeném roce nebyl zdaleka tak využíván, jako v předchozích letech.
Z obecního rozpočtu bylo v roce 2007 uvolněno 12 tisíc Kč na nákup knih a časopisů. Bylo za ně nakoupeno 40 knih a desítka časopisů podle zájmu čtenářů. Dalších 200 knih má knihovna půjčeno z knihovního fondu RKF v Novém Jičíně vždy na jeden rok. Tento fond je v dvouměsíčních intervalech aktuálně doplňován novinkami. Po revizi knižního fondu a po vyřazení knih opotřebovaných, zastaralých a těch, o něž čtenáři dlouhodobě neprojevovali zájem, má obecní knihovna na počátku roku 2007 celkem 3.913 knižních svazků.

Sbor dobrovolných hasičů v roce 2007
Sbor dobrovolných hasičů v Jistebníku čítá na konci roku 2007 celkem 85 členů, z nichž je 60 mužů a 25 žen. Mimo ně je při sboru ještě kroužek "Mladý hasič", jenž čítá 18 dětí. V tomto kroužku získávají mladí hasiči přiměřené vědomosti, návyky a postupně i zručnost v hasičské činnosti. V současné době jsou to vesměs nováčci, ti nejmladší. Ale přesto si zasluhují pochvalu a uznání, neboť se několikrát umístili v pohárových soutěžích na pěkných 3. a 5. místech.
Mezi mnoha významnými soutěžemi byla také v roce 2007 uspořádána 10. září soutěž hasičských družstev mužů a žen - "Memoriál Josefa Konečného". Opět se ukázalo a potvrdilo, že tato naše soutěž je dobrá a oblíbená, neboť se k ní sjelo rekordních 61 družstev mužů a žen. V tomto 18. ročníku této naší vlastní soutěže zvítězilo jistebnické družstvo mužů.
Ale také zásahová jednotka zasahovala v roce 2007 dvakrát, a to 2. března 2007 u požáru auta pana Vratislava Stillera a 9. října u požáru v rodinném domku pana Mihuly u nádraží.
Je také hodno zaznamenání, že několik členů sboru je dobrovolnými dárci krve. Jedním z nich je i pan Marian Bednář, jenž daruje krev pravidelně a dovršil již 89 bezplatných odběrů.
V roce 2007 bylo také vyznamenáno několik členů sboru, a to medailí "Za věrnost" za deset let činnosti členové sboru Petr Hájek, Tomáš Chromec a Vendula Tomášková. Věrnostní stužku za 30 let obdržel Jaroslav Farek a Věrnostní stužku za 50 let Božena Missigová.
Činnost sboru dobrovolných hasičů v Jistebníku řídil v roce 2007 výbor ve složení: Roman Konečný, starosta, Vojtěch Sýkora, náměstek starosty, Antonín Krayzel, velitel, Marian Bednář, strojník, Jaroslav Bužek, referent prevence, Otilie Konečná, jednatelka, Jiřina Pochylová, hospodářka, Miroslav Tomášek, referent materiálně technického zabezpečení, Jiří Ertel, člen výboru, Růžena Bednářová, revizorka, Vlasta Krayzlová, revizorka.

3. zasedání obecního zastupitelstva
Dne 7. března se konalo 3. zasedání obecního zastupitelstva. Schválilo mimo jiné také prodej budovy bývalé základní školy čp. 230 ve vesnici Mgr. Gabriele Vjačkové, bytem Ludgeřovice, za cenu 3,370.000 Kč. Byly stanoveny podmínky prodeje s tím, že bylo zřízeno věcné břemeno na zachování věžních hodin, radiotelefonní mikrovlnná síť O2 a anténní stožár internetu.

Loutkové divadlo
Loutkové divadlo v Jistebníku zahajuje letošní rok pohádkovou hrou ZLATÉ VAJÍČKO. Představení zhlédlo 21 dětí a 18 dospělých.

Koncert Dechového orchestru mladých - DOM
Na odpoledne 31. března zval Dechový orchestr mladých své příznivce do kulturního domu v Jistebníku na svůj koncert "... a tuhle znáte?" konaný při příležitosti natáčení Českou televizí. Škoda jen, že pro malou publicitu v obci mnoho lidí o tomto koncertu nevědělo. Koncert pak vysílala Česká televizní stanice ČT 1 dne 21. dubna a jistě jen dále rozšířil povědomí o naší obci Jistebníku v České republice. Rádi tuto pozitivní skutečnost zaznamenáváme.

Jak bylo u nás v březnu?
Na začátku března už zimu nic nepřipomíná - je 10 º C za proměnné i slunečné oblohy, kdy denní teploty vystupují ve dnech 5. - 11. března na 11 až 18º C a překonávají tak dosavadní teplotní rekord pro tuto dobu z roku 1961, který tehdy byl téměř o 3º C nižší. V zahradách v Jistebníku se v tyto dny začínají ozývat svým zpěvem kosi. Až do 16. března jsou denní teploty od 16 do 11 stupňů při většinou jasné a slunečné obloze.
Ve dnech 17. a 18. března vane silný vítr občas o síle vichřice při denní teplotě 13º C. A po vysloveně jarních dnech přichází prudké ochlazení, a to nejen u nás, ale na celém území republiky. Od 17. března se postupně zatahuje obloha a začíná se ochlazovat. V noci ze 17. na 18. března přišel velmi silný vítr a déšť a skutečná zima přišla v první jarní den. Místo jara přichází sníh a prudký vítr, jaro přichází s chumelenicí a přináší problémy na silnicích, cestách a také nehody. Třeba však zaznamenat, že u nás v Jistebníku nic takového není. Od 20. března je zataženo se sněžením a teplotou 0/+2º C a 21. března hodinu a sedm minut po půlnoci začíná kalendářní jaro se sněhem a deštěm a teplotou +1º C. Sněhu napadlo u nás téměř 20 cm a musel být z cest odhrnován obecním traktorem. Takže první jarní den je studený a sychravý. Už od 20. března máme u nás teploty 0/+1º C se sněžením a prudkým větrem, ostatně jako na většině území republiky. V dalších jarních dnech je u nás velmi proměnlivo a polojasno i s jasnou oblohou s 22º C, ale s trvalým deštěm a s teplotou 2 - 5º C. Mohlo by se zdát, že se opravdu nezvykle ochlazuje. Ve skutečnosti se ale dostáváme do březnových teplotních průměrů. V posledním březnovém týdnu je většinou jasno a slunečno, občas oblačno a polojasno s denními teplotami 13 - 14º C. Noci jsou však chladné, často i blízko k nule, rána až mrazivá.

Velikonoční mše zpívaná
Podobně jako o vánocích, tak i na Boží hod velikonoční zněly 8. dubna naším chrámem Petra a Pavla tóny velikonoční zpívané mše. Opět se sešli naši zpěváci a nastudovali za vedení paní Olgy Staňkové velikonoční zpívanou mši. Účinně přispěla k duchovnímu povznesení a k prožití slavnostní velikonoční bohoslužby v našem kostele. Stojí jistě za zaznamenání.

Soutěž jazzových, tanečních a estrádních orchestrů základních uměleckých škol
Dne 12. dubna se konalo v kulturním domě v Jistebníku okresní kolo soutěže jazzových, tanečních a estrádních orchestrů základních uměleckých škol v okrese Nový Jičín. Pořádající školou byla Základní umělecká škola (ZUŠ) Bílovec. Soutěže se zúčastnily v kategorii tanečních orchestrů tyto orchestry:
- ZUŠ Studénka, vedoucí Mgr. Martin Maléř
- První soukromá škola ZUŠ MIS MUZIC, o.p.s., Kopřivnice, vedoucí Jan Hanibal
- ZUŠ Frenštát, Big trio beat, vedoucí Rostislav Hus
- ZUŠ Frenštát, Taneční orchestr, vedoucí Jiří Pokorný
- ZUŠ Bílovec, taneční orchestr Tomáše Hanáka, vedoucí Tomáš Hanák
- ZUŠ Frenštát, BIGPIPERS, vedoucí Rostislav Hus
Estrádní orchestry
- ZUŠ Nový Jičín, Žákovský orchestr ZUŠ, vedoucí Božena Varajová
Jazzové orchestry
- SZUŠ Studénka, MUSICALE-BAND, vedoucí Dušan Šurman a Marek Hrubý
- ZUŠ Bílovec, NEW JAZZ BAND, vedoucí Pavel Klos
- ZUŠ Frenštát, BIGBAND, vedoucí Jiří Pokorný
- První soukromá ZUŠ MIS MUSIC, o.p.s., Kopřivnice, vedoucí Pavel Písecký
Porota pracovala ve složení:
Ladislav Mariáš, ZUŠ Bílovec
Václav Ptáček, ZUŠ Nový Jičín
Petr Beseda, ZUŠ Odry
Jan Tulej, ZUŠ Studénka
Petr Suttner, První soukromá SZUŠ Kopřivnice.
I když to byl všední den, byla tato soutěž pro Jistebník nepochybně mimořádná a velmi významná událost, zajisté hodná zaznamenání.

Chodník
Od 20. dubna pokračuje výstavba chodníku v Jistebníku u nádraží. Od místa, kde se na podzim stavba zastavila, to je od domu rodiny Folgových, pokračuje stavba chodníku směrem ke škole a k první křižovatce cest. V tento den je vybrána zemina pod novou dlažbu. Chodník byl dokončen k 20. květnu.

Loutkové divadlo
V měsíci dubnu přineslo Loutkové divadlo Jistebník svým malým i velkým divákům pohádkovou hru na motivy Karla Čapka "O drvoštěpovi". Tentokrát ji vidělo 23 dětí a 14 dospělých.

Školní divadelní představení
Naše škola pokračuje v dobře započaté tradici dramatické výchovy a dramatický kroužek připravil na sobotu 28. dubna na jevišti kulturního domu další divadelní představení pohádkové hry "O učeném Lotrandovi". Také tohoto nastudování se ujala paní učitelka Hana Sýkorová. Prvním publikem byly děti naší mateřské školy a děti prvního stupně ZŠ TGM v Bílovci. Druhé představení se hrálo o hodinu později a diváky byly děti naší základní školy. V sobotu 28. dubna se na mladé herce přišli podívat rodiče a příbuzní. O hudební složku představení se postarala paní učitelka Alena Myšková a nové kulisy k představení vytvořila paní učitelka Šárka Storzerová. Mladí herci sklidili zasloužený potlesk a uznání publika a pomalu vcházejí do tajů dramatické aktivity. Lze si jen přát, aby tato aktivita nejen vydržela, ale aby se také dále rozvíjela.

Slet jistebnických čarodějnic (čarodějníků)
Měsíc duben končí třicátý den tohoto měsíce filipo-jakubskou nocí. A tuto chvíli si vybraly jistebnické čarodějnice k uspořádání historicky prvního sletu jistebnických čarodějnic (i čarodějníků). Takže v podvečer filipo-jakubské noci táhl kŕdel jistebnických čarodějnic, těch nejmenších, i těch větších a největších od kulturního domu ulicemi a cestami Jistebníku až na hřiště TJ Jistebník a zde u ohně vše vyvrcholilo. Chrastítka a rámusítka bylo slyšet dobře. Rádi zaznamenáváme jako první ročník tohoto sletu.

A jak bylo v dubnu?
V prvním týdnu dubna je u nás většinou jasno nebo polojasno se slunečním svitem, občas oblačno s denními teplotami 16 - 14º C. Do 11. dubna je oblačno, polojasno s denními teplotami 15 - 16º C. Ale už od 12. dubna denní teploty stoupají - při jasné až slunečné obloze až na 22º C. Počasí nyní ovlivňuje příliv teplého vzduchu od jihu a teploty se blíží letním. Přesto, že velmi dlouho nepršelo, situace podle hydrologů není zatím kritická. Takže tiskové zprávy mluví okolo 15. dubna, že přichází "léto".
Ale od 18. dubna dochází k výraznému ochlazení - ráno až 3 - 6º C se silným deštěm, přes den pak na 12 - 15º C při oblačné i polojasné obloze. A ve dnech 21. - 23. dubna je ráno dokonce +1/0º C, ale přes den je až do 28. dubna 20 - 24º C. Ale 29. dubna přichází další náhlé a razantní ochlazení, zejména ráno je až do 3. května teplota okolo +1º C a přes den 11 - 13º C při jasné slunečné obloze.
Duben byl srážkově hluboko podnormální a teplotně nadnormální. Pracovníci vodohospodářského dispečinku Povodí Odry uvádějí, že tak suchý duben nepamatují.

TRABANT RALLYE
V sobotu 5. května se i přes nepříznivé počasí již po dvanácté sešli trabantisté v Brušperku, aby si zazávodili na "recesistické" PVCJAGUAR RALLYE. Byl to šestikilometrový okruh a šlo spíše o vyjížďku než o závod. Na start nastoupilo 16 vozů, mezi nimi i poslední trabant z Jistebníku. Jeho posádku tvořili jistebnický občan Jan Pleskot a Katka Slováčková. Jan Pleskot také poskytl rozhovor deníku PRÁVO, v němž přiznal, že "trabant z roku 1971 se u nás dědí a nedáme na něj dopustit". Je jistě chvályhodné, že se o Jistebníku dává vědět různým způsobem, a proto i tento je hoden zaznamenání.

Loutkové divadlo
Loutkové divadlo Jistebník připravilo na neděli 20. května pohádkovou hru o tom, JAK SE HONZA UČIL LATINSKY. Vidělo ji 27 dětí a 12 dospělých. Je zřejmé, že loutkové divadlo už zapustilo v Jistebníku své kořeny, navazujíc na meziválečnou tradici v obci a že má dětem, ale i dospělým co říci.

Dětský den
Dne 26. května uspořádala zdejší Základní škola TGM u příležitosti Mezinárodního dne dětí (1. června) dětský den. Bylo to už tradičně na hřišti u školy. Jeho odpolední část spočívala ve sportovních disciplínách, večerní pak u táborového ohně v posezení spíš dospělých, hlavně z řad rodičů školních dětí. Značná účast jistebnické veřejnosti svědčí o jejím zájmu i o tuto podobu společenského života v obci.

Jaké bylo počasí v květnu?
Chladné a nevlídné počasí je i 5. a 6. května, kdy je zataženo s deštěm a teplotami ráno 6 - 8º C, přes den 12º C. Ale od 7. května je oblačno až skoro jasno se slunečním svitem a teplotami 16 - 20º C a větrno. Řada pěti větrných dnů vrcholí 11. května silným větrem o síle až vichřice a rychlosti 90 km za hodinu, ale s letní teplotou 25º C. Podstatnější škody však u nás nevznikly.
Tropy, bouřky, déšť a zima - tak ohlašuje tisk 14. května další dny. U nás je 28º C a slunečno. Ale 15. května je zataženo a 16º C s trvalým deštěm, klidným, "májovým" či "zahradnickým".Však je ho po dlouhém suchu velmi potřeba. Po něm přichází znatelné ochlazení až na 14º C, jež se v dalších dnech postupně mění až na 20 - 24ºC a dále na 26 - 27º C. Od 24. května přichází vlna na květen extrémně teplých tropických dnů s ranními teplotami okolo 20º C a denními 25 - 27 - 30º C při celodenní jasné slunečné obloze. Jsou v tyto dny svatodušní svátky. "Tropy vystřídá vítr a déšť, bouřky, krupobití, vichřice a chladno", tak vidí meteorologové počasí na 26. - 27. května a následující dny. A 28. května má pak dosavadní rekordně vysoké teploty vystřídat prudké ochlazení. U nás v Jistebníku se však nic takového neděje - 28. května, na svatodušní pondělí, je jasno s teplotou 26º C a klid. Ale na mnohých místech Moravy řádily prudké bouřky, jež vyřadily v noci na 27. května veškeré zabezpečovací zařízení na 20 kilometrovém úseku železniční tratě z Olomouce do Zábřehu. Nefungovaly přejezdy, vlaky nabíraly dlouhá zpoždění. Ale toho všeho zůstáváme u nás v Jistebníku ušetřeni. Závěr měsíce května - posledních několik dnů studených, občas i deštivých, s klesajícími teplotami z 26º C na 22º C až 15º C.

4. zasedání zastupitelstva obce
Dne 13. června se konalo 4. zasedání zastupitelstva obce, jež mimo jiné:
- schválilo rozšíření investičních akcí o opravu komunikace "Záhumení", opravu kulturního domu a znovu vytvoření bysty Petra Bezruče k ZŠ TGM, začlenění obce Jistebník jako členské obce Regionu Poodří do území MAS Region Poodří;
- zrušilo své rozhodnutí z 3. zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. března ve věci prodeje budovy bývalé školy čp. 230 a pozemků parc. č. st. 235, 389/1 a 389/2.

Festival "Poodří Františka Lýska" 2007
Dne 16. června 2007 se konala v Jistebníku závěrečná část 4. ročníku festivalu "Poodří Františka Lýska", když předcházející části se konaly v Proskovicích a ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Festival "Poodří Františka Lýska" se koná ve spolupráci s Folklorním sdružením České republiky, pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje ing. Evžena Tošenovského a ředitele České televize studio Ostrava Ilji Racka. Na koncertu dětských pěveckých sborů se letos podílely:
- pěvecký sbor Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě za vedení sbormistryně Mgr. Olgy Blažkové,
- Štývarův pěvecký sbor z Třince, sbormistryně Alena Kostková,
- Cimbálová muzika Základní umělecké školy Z. Buriana z Kopřivnice pod vedením Mgr. Vladana Jílka,
- Komorní sbor EXIL z Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě.
Spoluúčinkoval Dechový orchestr mladých Jistebník.
Vynikající výkon podala Cimbálová muzika ZUŠ Z. Buriana z Kopřivnice pod vedením Mgr. Vladana Jílka.
Festival sledoval téměř naplněný sál kulturního domu obecenstvem nejen jistebnickým, ale ve značné míře také z okolních obcí "Poodří".

Setkání jubilantů - vystoupení Ladika Mariáše
Dne 23. června se konalo v prostorách obecního úřadu tradiční setkání letošních jubilantů - občanů Jistebníku. V kulturním programu se mimo jiné představil jistebnické veřejnosti mladý nadějný jistebnický violoncellista, desetiletý žák 5. třídy zdejší základní školy, Ladik Mariáš. Hru na violoncello v současné době studuje u prof. Václava Stuchlého v Brušperku a u prof. Miroslava Doležila, emeritního filharmonika v Ostravě. Rádi zaznamenáváme jeho úspěšnou účast na 16. ročníku celostátní hudební soutěže PRAGUE JUNIOR NOTE 2007 pro sólisty do 15 let v oborech hry na klavír, violoncello dne 8. června. V této soutěži získal Ladik Mariáš II. cenu v 1. kategorii - violoncello. To je významný úspěch a my mu k němu blahopřejeme.

Rekonstrukce kuchyně v základní škole
Dne 25. června byla zahájena rekonstrukce školní kuchyně a jídelny včetně kanceláře a skladů. Jde o generální opravu téměř celého přízemí Základní školy TGM za sedm a půl milionu korun. Práce provádí firma NOSTA z Nového Jičína a má na celou akci jen dva měsíce prázdnin. Touto opravou budou splněna veškerá kriteria nových hygienických norem a dalších předpisů a vyhlášek.

A jaké je počasí v červnu?
Podobu počasí z konce května mají i první dny v červnu. Je většinou zataženo s občasným deštěm, někdy i vydatným, nebo s mrholením při teplotách 16 - 18º C, jež se postupně zvyšují na 20 - 23º C. Ráno 7. června je mlha a 18º C, zpočátku jasno, později zataženo s bouřkou a deštěm, kdy teplota je 24º C. Ale hned v dalších dnech až do 21. června se denní teploty pohybují okolo 30 - 31º C při většinou jasné a slunečné obloze. Od 22. června vedra střídají asi na týden déšť a zima. Teplota se v celé republice snižuje až o deset stupňů a u nás v Jistebníku je většinou 23º C. V závěru měsíce - 26. - 27. června je velmi silný vítr - nad Českou republikou se přehnala silná bouře, jež za sebou nechala na různých místech spoušť. Voda zaplavovala sklepy, domy i silnice, vítr lámal stromy a ničil střechy. Postiženy byly Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, kde lidé bojovali s následky bouří a krupobití zhruba ve stovce obcí. Blesky zapálily rodný dům na Klatovsku a střechu hotelu v Odrách. Můžeme však konstatovat, že u nás v Jistebníku k ničemu podobnému nedošlo. Jen rána jsou chladná, 10 - 9º C, ale ve dne je teplo při jasné obloze až 25 - 28º C.
Gymnaestráda 2007 - Dornbirn
Ve dnech 8. - 14. července se konala v rakouském městě Dornbirn pod zasněženými Alpami XIII. Světová gymnaestráda, což je největší svátek gymnastických aktivit Světové gymnastické federace. Výprava České republiky byla složena ze zástupců České asociace Sport pro všechny (ČASPV), České obce sokolské (ČOS) a Českého svazu univerzitního sportu. Výprava čítala téměř 800 cvičenců. Této gymnaestrády se zúčastnilo přes 22 tisíc cvičenců ze všech pěti kontinentů. ČASPV reprezentovalo 457 cvičenců a mezi nimi i dvě cvičenky z Jistebníku - Věra Dresslerová a Anna Juřinová. Představily se v hromadné skladbě "Pohoda" (Czech relax).

Občané Jistebníku ve významných činnostech a postaveních
V současné době zastává velmi významnou funkci a postavení ředitele společnosti Vítkovice bývalý jistebnický občan, pan Jan Světlík, jun. Být generálním ředitelem či předsedou představenstva a vyrábět různé předměty z kovů je to, co ho zcela pohlcuje. Možná až příliš. Dnes Ing. Jan Světlík vlastní polovinu strojírenské skupiny Vítkovice Holding, jejíž hodnota se pohybuje okolo patnácti miliard korun. Holding tvoří velké množství firem, jež mají v názvu Vítkovice a vlastní továrny i v zahraničí. Dne 20. července navštívili starý průmyslový areál Vítkovických železáren ministr kultury Václav Jehlička a ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Ředitel Vítkovic Ing. Jan Světlík jim přiblížil ambiciózní projekt za osm až dvanáct miliard korun. V místech bývalých vysokých pecí by podle něho mělo v součinnosti s ostravskými vysokými školami vzniknout výzkumné univerzitní centrum. Dnes v opuštěných železárnách, kde se železo přestalo vyrábět v roce 1998, by se místo hutníků měli pohybovat vědci a studenti. "To, co jsem viděl, je velmi ambiciózní projekt", komentoval Světlíkovu vizi ministr Jehlička. Generální ředitel Jan Světlík nevylučuje, že na další práce přizve i jiné špičkové české i světové architekty, neboť jde o unikátní vysokoškolský areál na světě. "Nikde jinde vysoké pece přestavěné na univerzitní prostory, navíc ještě v centru města, nenajdete", upozorňuje Světlík.

Ještě k prodeji budovy školy čp. 230
Dne 7. března 2007 schválilo zastupitelstvo obce prodej budovy bývalé školy čp. 230 za částku 3,370.000 Kč. Protože však kupující po schválení prodeje částku snížil o více než jeden milion korun, a to na 2,320.000 Kč, zastupitelstvo obce své původní rozhodnutí o prodeji dne 13. června 2007 zrušilo. Je ale pozoruhodné, až kuriózní, že původní kupující opět nabídku zvýšil, a to na původní cenu 3,370.000 Kč.

A jak u nás bylo v červenci?
První červencové dny znamenají pokračování zlepšování počasí z konce června, je polojasno i jasno s denními teplotami 28 - 31º C, ale už od 3. července teploty klesají na 25 - 23 - 20º C, 4. července je oblačno až zataženo s deštěm a večerní teplotou 14º C. V dalších dnech - 5. - 7. července - je u nás většinou oblačno, občas i slunečno s denními teplotami 20 - 25º C, ale noci a rána jsou chladné - 12 - 14º C. Ve dnech 9. - 10. července je 17 - 20º C a při trvalejším dešti až 13º C. Ve dnech 11. - 13. července je velká oblačnost, střídavě až zataženo s denními teplotami 18 - 22º C. Toto počasí zatím léto nepřipomíná. Ale od 14. července se do Česka začíná valit vlna veder. Slunce nad Českou republikou sálá stejně intenzivně a silně jako například v Egyptě. Vlna tropických veder, která nyní míří do Evropy, způsobuje výrazné zeslabování ozónové vrstvy. Atmosférou proniká v tyto dny až o čtvrtinu více UV záření než obvykle a jeho intenzita dosahuje úrovně běžné v jižním Středomoří. U nás v Jistebníku je v ten den - 14. července - ráno 13 - 15º C, přes den 30º C a oblačno či slunečno. Ještě tepleji je v následujících dnech - 16. - 20. července, kdy je ráno 16 - 20º C, přes den 34 - 36º C, na slunci až 47º C. Zatím je to nejteplejší letošní den. Horký vzduch do Česka dorazil přímo ze Sahary. Meteorologové očekávají 16. července vůbec nejvyšší teplotu v historii měření, tedy od roku 1775. Tato vlna veder je podle meteorologů dána tím, že po západní straně tlakové výše, tedy od jihu, k nám proudí vzduch z Afriky a očekávají, že mohou padnout četné teplotní rekordy.
Horka trvají také v dalších červencových dnech, tedy od 21. do 27. července, kdy denní teploty dosahují trvale 30º C při většinou jasné a slunečné obloze, byť s občasnou oblačností. Od 29. července dochází k výraznému ochlazení se zataženou oblohou a s nočním deštěm a ranní teplotou 13 - 14º C, denní 18º C, také s občasným deštěm. Také poslední červencový den je chladný - ráno 13º C a oblačno, přes den pak 20º C s velkou oblačností.

Návštěva bývalých německých obyvatel Jistebníku
V letošním roce dne 3. srpna, jako už po několik let, navštívili Jistebník bývalí jeho obyvatelé z Německa (Hesensko). Při svých zájezdech do Česka vždy vyčlení jeden den k prohlídce obce a vzpomínkám. Ty se hlavně váží na dobu dětství a na ty, které tady pochovali. Za ně nechali sloužit v chrámu sv. Petra a Pavla mši svatou. Tuto službu ochotně prokazuje svinovský Dp. Larisch v jejich mateřštině. Ve své homilii tentokrát navázal na text evangelia o bohatci-chamtivci, jenž pro sebe plnil sýpky bohatou úrodou a netušil, že svého mamonu ani den neužije.
Letos přijelo více starších občanů. Mnoho z nich se tu narodilo a nacházelo své bývalé domovy jen těžko. Dotazovali se místních lidí a pak s opravdovou radostí zjišťovali, že jejich rodné domy nejen stojí, ale jsou i vkusně opraveny. Přesto by se nikdo z nich nechtěl vrátit zpět. Jejich zájezdy jsou jen návratem do dob mládí. Velice kladně hodnotí celkový vzhled naší obce oproti okolním navštíveným místům (Bítov). Při obědě v naší restauraci "Na obci" projevilo několik návštěvníkům zájem o letecký snímek naší obce (visí na stěně). Stejně se i zajímali o možné uskutečnění oslav k 200 letému výročí postavení kostela se žádostí o informování.

Prodej budovy bývalé školy čp. 230
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16. srpna 2007 schválilo nový prodej budovy bývalé školy čp. 230 na pozemku parc. č. st. 235 a pozemku parc. č. st. 23, parc. č. 389/1 a parc. č. 389/2 společnosti VÍTKOVICE, a.s. za cenu 3,5 milionu Kč. Zastupitelstvo na tomto zasedání schválilo smlouvu o smlouvě budoucí, jež by měla být definitivně uzavřena koncem měsíce října. Podmínky prodeje: zařízení věcného břemene na zachování věžních hodin, radiotelefonní mikrovlnné sítě O2 a anténní stožár internetu.
Akciová společnost VÍTKOVICE projevila o tuto budovu vážný zájem, a to za účelem vybudování (zřízení) v ní "Muzea strojírenských řemesel" spojených s Ostravskem. Budova by měla sloužit k uchování a propagaci strojírenské tradice regionu i k uchování a prezentaci kulturního dědictví.
Dále zastupitelstvo schválilo pokračovat v přípravách na výstavbu Domu pro seniory s pečovatelskou službou.

Ukončení rekonstrukce kuchyně v Základní škole TGM
Ke konci srpna byla dokončena rekonstrukce kuchyně a jídelny v Základní škole TGM v Jistebníku. Naše obec byla postavena před náročný úkol - do konce prázdnin provést kompletní rekonstrukci kuchyně a jídelny v naší základní škole. Přestavba byla natolik naléhavá, že k ní bylo nutné přistoupit, jinak by naše školní kuchyně nesplňovala hygienické požadavky podle Evropské unie a mohlo by dojít až k uzavření školy. Obecnímu úřadu velmi záleželo na tom, aby naše děti mohly nadále chodit do školy v naší obci. Celá tato stavební akce přišla na téměř 8 milionů Kč. Tak přestavba byla dokončena v dohodnutém termínu. Dne 27. srpna byla kolaudace kanalizace a čističky odpadních vod. K předání celé stavby došlo dne 3. září a kolaudace celé stavby se uskutečnila 6. září 2007. V rekonstruované kuchyni se začalo opět vařit pro všechny strávníky dne 10. září. Bohužel při zemních kanalizačních pracích vzala za své krásně vzrostlá magnólie, po dlouhou řadu let krásně zdobila průčelí školní budovy.

Jak bylo v Jistebníku v srpnu?
Stejné chladno trvá i v prvních dnech srpna - až do 5. srpna, zejména ráno, kdy je 9 - 13º C a většinou jasno nebo oblačno, přes den také oblačno a 20º C. První srpnové ráno v Česku mrzlo. Noční jasná obloha způsobila, že teplota někde klesala až k nule. Nejnižší teplotu naměřili tradičně v Šindelové v Krušných horách, kde bylo jen 1,8º C. V pěti centimetrech nad zemí bylo na Churáňově naměřeno -2,2º C, v Plzni-Bolevci -0,5º C a v Chebu -0,3º C. Dne 6. srpna je u nás ráno 15º C, odpoledne 25 - 30º C při zcela jasné a slunečné obloze. Stejné teploty - ráno 15º C a přes den do 30º C byly až do 11. srpna, když 12. a 13. srpna nastalo mírné ochlazení na 22 - 25º C při oblačné nebo polojasné obloze. Toto teplé období pokračuje i v dalších dnech a zesiluje se: denní teploty jsou až do 16. srpna při jasné obloze 32 - 34º C, dne 16. srpna ještě v 19 hod je 30º C. Tohoto 16. srpna vrcholí několikadenní teplé období s teplotami 30 - 34º C při většinou jasné a slunečné obloze.
Od 17. srpna je střídavě jasno a oblačno, ale chladněji - ráno 15 - 18º C, přes den 23 - 27º C. To trvá až do 27. srpna a 28. srpna přichází výrazné a citelné ochlazení; při oblačné až zatažené obloze je ráno 10 - 8º C, denní teploty se pohybují okolo 20 - 18º C. V takové situaci nastává i měsíc září.

Letní slavnost obce 2007
Letní slavnost obce se uskutečnila v sobotu 15. září na návsi, kde byl pro tuto akci připraven pro účinkující i posluchače velký stan zapůjčený z Bartošovic - centra Poodří. Ten mohl chránit přítomné před případnou nepřízní počasí a dobře sloužit i večer, byl totiž vybaven elektrickým osvětlením. V programu se vystřídala různá hudební uskupení, takže si každý mohl vybrat svůj oblíbený žánr.
Program slavnosti byl tento:
- Dechový orchestr mladých Jistebník pod taktovkou Petra Habernala a Martina Maléře
- Sranleys Dixie Street Band, dixilendová skupina učitelů ZUŠ z Novojičínska, mezi nimi hrál na trombon Jistebničan Ladislav Mariáš. Muzikanti podali velmi dobrý výkon, za nějž byli odměňováni bouřlivým potleskem.
- Mira Gipsy - romská hudební skupina, její jádro tvoří jistebnická rodina Demových, zahrála a zazpívala především romské lidové písně.
- Jistebnická 13 - malá dechová hudba - vedoucí Ladislav Mariáš, zpěvačka Lenka Halatová.
Program provázel moderátor Petr Stebnický z Ostravy.
Děti se bavily ve skákacím hradu a na průlezkách v parčíku. V 19 hodin vzplál táborový oheň a k tanci i poslechu zahrála country kapela "Cizinci" ze Štramberku.
Lze říci, že Letní slavnost 2007 i v tak pozdním termínu se vydařila.

Amatérské divadlo z Těškovic
Dne 28. září v Jistebníku pohostinsky vystoupil ochotnický divadelní soubor BERANI z Těškovic. Sehrál u nás hru J. Palouše "Rád to někdo horké". Bláznivá komedie o dvou dějstvích a deseti obrazech přenáší diváky do Spojených států 30. let 20. století, kdy dva mladí muzikanti prchají velmi neobvyklým způsobem před pomstou gangsterů.
Těškovičtí ochotníci předvedli skutečně dobré herecké výkony doplněné hudbou a tanci, jež se jistebnickým divákům opravdu líbily.

160 let trvání Severní dráhy císaře Ferdinanda
Na letošní rok připadají na Moravě dvě časově pozoruhodná výročí. Pozoruhodná proto, že to jedno je právě dvakrát tak starší, než to druhé. Jde o 80. výročí bělokarpatské trati Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom a 160. výročí zahájení provozu na Severní dráze císaře Ferdinanda. A Jistebník leží na této trati. A právě tohoto výročí bylo u nás v Jistebníku vzpomenuto 29. září slavností na nádraží v Jistebníku. Shromáždilo se tu množství občanů, kteří si sami chtěli připomenout dobu, kdy tudy denně projížděly vlaky tažené parními lokomotivami. Očekával se historický vlak z Přerova. Už před jedenáctou hodinou vyhrávala na nástupišti dechová hudba "Jistebnická 13", což nesporně podtrhlo slavnostní chvíle nejen pro stanici Jistebník, ale i pro celou trať. Přesně v jedenáct hodin vjížděl do stanice za hlasitého houkání a z komínu chrlení černého kouře zvláštní vlak v čele s parní lokomotivou řady 464.202 z lokomotivního depa Olomouc. Zejména děti, jež zřejmě takovou podívanou ještě nezažily, byly u vytržení. Když vlak zastavil, mnoho přítomných se shromáždilo okolo lokomotivy, prohlíželi si ji a naslouchali krátkému výkladu strojvedoucího a jeho odpovědím na zvídavé otázky. Několik cestujících s dětmi nastoupilo do vlaku, aby si na ostravském hlavním nádraží prohlédli výstavu modelů a provoz modelové železnice, v Bohumíně pak byla možná prohlídka depa kolejových vozidel.
Na projížďku byl oficiálně pozván starosta obce Jistebník pan Josef Voral s manželkou. Oba byli přivítání organizátory slavnosti, načež všichni nastoupili a vlak se dal znovu do pohybu. Všichni výletníci se v 15 hodin vraceli historickým vlakem domů. Kdo se přišel podívat, určitě nelitoval. Škoda jen, že právě v noci na tento slavnostní den "navštívili" stanici sprejeři a svými čmáranicemi poničili naše milé, nedávno opravené nádražní budovy. Bude i nadále patřit naše železniční stanice k nejhezčím na této trati?

Jak bylo v Jistebníku v září?
Jeho začátek je ve znamení výrazného ochlazení - ranní teploty jsou 13 - 7º C, denní 15 - 12 - 8º C při trvale zatažené obloze a trvalém dešti, provázeném silným větrem. A na horách napadl letos první sníh. Na hřebenech Krkonoš 4. září padaly srážky smíšené, ale na hřebenech Krušných hor spadl i první sníh - na Klínovci zůstala 4. září ležet sněhová pokrývka a tvořila souvislou vrstvu. Jistě letní kuriozita. Teplo a hned zima? Pro meteorology však běžný úkaz, jenž je neděsí.
Do Česka se přihnal podzim už patnáct dní před koncem léta. Je to proto, že nad Evropou je zvláštní rozložení tlakových útvarů. Velmi nízké teploty k nám jdou ze severu, zatímco deštivé počasí zase souvisí s oblastí nízkého tlaku vzduchu, jež se udržuje nad Alpami. Většina srážek pak spadla v Česku. A u nás? Týden od 3. do 7. září je chladný, ráno mezi 7 a 8º C a zataženo s deštěm, přes den 12 - 11º C s deštěm a silným větrem. Odra je plná, rozlitá po loukách na košatské straně. Od 8. září mírné oteplování - rána 10º C a zatažená nebo oblačná, přes den 15 - 17º C taktéž s oblačnou oblohou.
Dny 17. až 26. září jsou jasné, slunečné i teplé - i když noci a rána jsou chladná, přes den je téměř trvale do 22º C. Ale také závěr měsíce, dny 27. - 30. září, jsou převážně slunečné a teplé s denními teplotami okolo 20º C. Že by babí léto?

Občané Jistebníku ve významných činnostech a postaveních
Dne 18. října 2007 se v Čáslavi konaly oslavy 50. výročí vzniku stíhacího letectva v Čáslavi. Když byla v roce 1957 nově zřízená letecká základna v Čáslavi, byl tehdejší major Steva Mikeska jejím prvním velitelem a ještě téhož roku zahájil letecký výcvik 2. leteckého školního pluku (2. LŠP). Letošních oslav 50. výročí letecké základny v Čáslavi se Ing. Steva Mikeska i se svou manželkou zúčastnil už v hodnosti plukovníka. Při této příležitosti mu byl udělen "pamětní odznak" III. stupně. Ale už 8. ledna 2007 mu bylo Ministerstvem obrany České republiky uděleno osvědčení "válečný veterán".

Jak bylo u nás v říjnu?
Počátek října je ve znamení ochlazení - přibývá oblačnosti a ubývá tepla - ráno 5 - 7º C, přes den 18 - 16º C, 2. října v noci déšť, v dalších dnech zataženo nebo oblačno. Meteorologové očekávají chladný říjen, teplotně pod průměrem. Naopak srážek by mělo být více, než kolik je v tomto období v Česku obvyklé. Další dny ukáží. S nástupem podzimního počasí v polovině října přicházejí také mlhy. V prvním týdnu října jsou rána většinou mlhavá s teplotami od 7 do 12º C, přes den je polojasno, ale více oblačno i zataženo, 5. a 6. října přeháňky a dokonce se ozývalo i hřmění. Ve dnech 8. - 14. října se ranní teploty pohybují v rozmezí od 3 do 6º C, denní od 10 do 15º C většinou při oblačné, občas i jasné obloze. A 15. října je ráno - u nás poprvé - po jasné noci 0º C při jasné obloze, ale ve dne je 8 - 13º C. Takovéto jasné počasí trvá i v následujících dnech až do 17. října: tu ráno je 5º C, přes den 14 - 15º C. Dne 18. října nastává radikální změna - razantní ochlazování - ráno 5 - 3º, přes den 9 - 5º C a zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Stejně tak je i nadále: ve dnech 22. - 24. října jsou ráno 3º C a pak po celé dny zataženo s trvalým deštěm a silným větrem. Na četných místech v Česku napadl sníh, až 10 cm - začala zima. Současný zimní charakter počasí je způsoben velmi studeným severovýchodním prouděním z Ruska. A až přes 30 cm sněhu napadlo ve třech dnech na českých a moravských horách. Od 25. do 31. října se postupně zvyšují ranní teploty na 6 až 10º při zatažené obloze s častým mrholením, denní teploty se zvyšují ze 7º C na 10 až 11º C a je většinou zataženo s občasným mrholením.

60 let od vzniku dechové hudby v Jistebníku
Kromě 160. výročí trvání Severní dráhy císaře Ferdinanda si letos připomínáme další, pro Jistebník neméně významné výročí, a to šedesát let od vzniku první dechové hudby, kapely, v Jistebníku v roce 1947. Koncert dechového orchestru mladých Jistebník v sobotu 10. listopadu byl toho jistě dobrou připomínkou. Obraťme však pohled zpět do minulosti na ty, kdo ty kapely v Jistebníku tvořili. Duší a neúnavným organizátorem a vyhledavačem muzikantů byl v Jistebníku Albín Křístek, listonoš. Po skončení druhé světové války roku 1945 přicházejí do Jistebníku noví a noví osídlenci a mezi nimi i noví muzikanti. A ne málo. Takže jak lidí přibývalo, přibývalo i muzikantů. Přirozeně, že to byli amatérští hráči různých povolání a zaměstnání. Učitel Vilém Hýl, Vít Hranický, Rudolf Hrabovský, Vladislav Korpas, František Hýl, Antonín Friedel, Václav Polášek se synem Mirkem, Pavel Helis, František Olbrich se synem Zdeňkem, Albín Křístek st., Jaromír Chvostek, učitel. Ten byl nedlouho po osvobození vyzván tehdejším ředitelem jistebnické školy, která zahájila svou činnost začátkem měsíce června, Josefem Vavrečkou, aby nastoupil na místo učitele jistebnické školy a tak po téměř tříletém totálním válečném nasazení na dole Jeremenko ve Vítkovicích Jaromír Chvostek nastoupil 7. června 1945 do učitelské služby. Už od podzimu roku 1945 probíhala ve škole výuka hry na housle a hned po vytvoření hudebního souboru v obci na jaře roku 1947 byl v řadách žáků školy proveden nábor zájemců o hru na dechové nástroje, nutných k vytvoření školního souboru a zároveň k doplnění a posílení místní kapely (hudby).
Počet přihlášených překonal očekávání a brzy se naší školou v odpoledních hodinách rozléhaly zvuky křídlovek, tenorů, trombonů, klarinetů, jejichž hráči dali postupně vzniknout základu malé školní kapely. Vyučovalo se (Jaromír Chvostek) zdarma a k podpoře této činnosti, jež nalezla plné porozumění i v řadách rodičů, byla kromě zapůjčených starších nástrojů zakoupena i nová křídlovka, nátrubky, klarinetové plátky apod.
Z mladých, vskutku zanícených hudebníků, se výrazně uplatnili, a to i v jistebnické kapele, tři sourozenci Habernalovi, tři bratři Halatovi, Adolf Korpas, Jaroslav Šrámek, Lumír Wassik, Zdeňek Olbrich, Albín Křístek a Evžen Křístek, Alois Krupa, Zdeňek Tvarůžka, Sláva Chvostek, Josef Kozák, Jarek Foltys a učitel Gelnar.
Pak měli i taneční soubor - říkali si "Do štrajchu", kde se uplatnili Antonín Havlík, Vilém David, Jan Prusák.
Úspěšná činnost jistebnické dechové hudby získávala vysoká ocenění v padesátých letech, kdy v okresních soutěžích získala několik předních umístění i v konkurenci závodních a městských hudeb.

Koncert Dechového orchestru mladých Jistebník - DOM
V rámci oslav 60. výročí dechové hudby v Jistebníku uspořádal DOM Jistebník v sobotu 10. listopadu slavnostní koncert. Dnes má tento orchestr 89 členů, z toho 83 hudebníků a 6 členů nehrajících, a to nejen z Jistebníku. Sál kulturního domu zcela zaplnilo publikum z Jistebník, ale i z okolí, jež opravdu se zájmem naslouchalo koncertnímu programu, jenž řídili dirigenti Petr Habernal, Martin Maléř, Jan Lubojacký a Michal Holub. Pěvecká sóla patřila Svatavě Novákové a Lence Halatové. Pořadem provázel Pavel Handl.
Program koncertu dokazuje a potvrzuje, že se orchestr orientuje na novou podobu hrané hudby, na hudbu moderních autorů českých i zahraničních, se vším, co tato podoba hraní potřebuje a také přináší. To se nutně muselo projevit i v nástrojovém obsazení orchestru, kde dnes nacházíme nástroje, jež v orchestru donedávna ještě nebyly - fagoty, saxofony, barytonsaxofon, nová sestava bicích... Koncert byl u publika mladšího, ale i staršího, přijat velmi příznivě a bylo by si jen přát, aby v nastoupené cestě dále pokračoval.
O uměleckém vývoji orchestru, jeho hudební dramaturgii, svědčí i program tohoto koncertu.
Jean Baptista Lully Baletto
Boris Hajdůšek Troják
Karol Pádivý Hategana
John Williams Symfonický pochod
Mancini de Meij Růžový panther
Darol Barry James Bond
Irwing Berling Alexander Rag Time
Eduard Kudelásek Con bravura
Michal David Teď královnou jsem já
Pavel Staněk Starý ruský valčík
Loyd Weber Má se mlčet
Walter Schneider Trombon dreams
Georg Douglas Jak je nádherné žít
Manfréd Schneider Viva Brazil

Výlov rybníků
Ve dnech 9. - 11. listopadu se opět uskutečnil tradiční výlov rybníků pro veřejnost. Co se týká rozsahu akce, zdá se, že výlov byl letos navštíven možná méně než v některých minulých letech. Mluvilo by proto méně aut na parkovišti na složišti železniční stanice Jistebník i počet lidí na hrázi rybníka Bezruč, centru výlovu. Také počet stánkařů na hrázi byl letos - dá se říci minimální. Je možné, že k tomu všemu přispělo i mimořádně chladné počasí s větrem. Ale výnosy z výlovů jsou velmi dobré.

Jak bylo u nás v listopadu?
Listopad přišel studený. Po studené a jasné noci je 1. listopadu ráno 3 - 4º C s oblačnou oblohou a přes den je 9º C. Stejně je tomu i 2. listopadu na "Dušičky" - charakteristický "dušičkový" den - zataženo, mlhavo i s deštěm, ale ve dne opět 9ºC. Ještě tepleji je i následujícího dne, 3. listopadu, kdy je ráno po mlze jasno, slunečno a 9º C, přes den 11º C. V dalších dnech je už teplotní zlom - 4. listopadu je zataženo se slabým deštěm a 8 - 6º C. Ochlazení pokračuje i v dalších dnech až do 10. listopadu, kdy ranní teploty jsou většinou 2 - 3º C, denní 2 - 4º C při zatažené nebo oblačné obloze, ale se silným větrem.
Na Martina, 11. listopadu, je od rána po celý den +1º C, silný mrazivý vítr a sněžení. Je to první sníh a přišel přesně na den sv. Martina "na bílém koni". Velmi pestré počasí trvá i celý další týden od 12. do 18. listopadu, kdy ranní teploty postupně klesají až na -5º C, denní se pohybují mezi +3 až +1º C, časté sněhové přeháňky, 15. listopadu sněhová vánice.
Zima udeřila nezvykle brzy, již v půli listopadu. Česko v těchto dnech zasypal sníh. Dopravní kolapsy, padající stromy, tisíce domácností bez elektrického proudu. Taková je bilance začátku letošní zimy, která trvá necelý týden. Ve dnech 16. - 19. listopadu teploty ráno i přes den u nás nevystoupily nad 0º C, pohybují se od -2º C do -5º C, 17. listopadu napadlo u nás až 40 cm sněhu, poprvé prohrnoval v obci cesty nový obecní traktor s pluhem. Ale od 20. listopadu nastává zlom - ranní teploty při většinou jasné obloze jsou +2 až 3º C, denní 5 - 8º C, 23. listopadu je ráno 7 - 10º C a jasno a slunečno, takže 23. listopadu roztály poslední zbytky sněhu. Ale 24. listopadu je po měsíční noci zataženo nízkou oblačností, mlhavo, mrholení a 6º C, stejně je i 25. listopadu, na sv. Kateřinu. Ve dnech 26. a 27. listopadu je střídavě zataženo a oblačno se silným větrem od jihu a s občasným sněžením. V posledních třech listopadových dnech je většinou jasno nebo oblačno s denní teplotou 0º C a silným větrem, 30. listopadu ráno s vydatným sněžením, přes den však s občasným slunečním svitem.

Rozsvícení vánočního stromu obce
Za vznosných zvuků fanfár obce v podání souboru "Jistebnická 13" byl dne 7. prosince večer slavnostně rozsvícen "Vánoční strom obce". Už chvíli před tím se na prostranství před kulturním domem shromažďovali ve velkém počtu občané, aby byli přítomni této pěkné chvíli. Hodně příjemných chvil čekalo návštěvníky i v prostorách kulturního domu, kde už při vstupu byli vítání mládeží, dobrými koláčky, potkávali se a zdravili známí, ale bylo možné si také koupit květiny (vánoční hvězdy či vánoční kaktusy), ale také mnoho jiných vánočních drobností, jak to ostatně bývá každým rokem. Ve středu pozornosti je letos výstava starých věcí z domácností našich občanů - tak se tam shromáždilo skutečně velké množství nejrůznějších věcí z kuchyní, domácích potřeb a domácího nářadí, jež se už nepoužívají, ale zaslouží si být vystaveny. Jsou tu věci z počátku 20. století, ale i starší z dob c.k. monarchie. Je to vskutku pozoruhodná a zajímavá výstava, již uskutečnili členové kulturní komise obce.

Loutkové divadlo
V neděli 9. prosince jsou všechny děti zvány na poslední loutkové představení v tomto roce. Naši loutkoherci zahráli pohádku "Švec a čert". Na konci představení byli odměněni nejlepší malíři z řad dětských diváků. I když už začíná předvánoční shon, byla tu účast velmi slušná - 24 dětí a 20 dospělých.

Taneční kurz - kolona
Závěrečnou kolonou byl v sobotu 15. prosince ukončen taneční kurz pro dospělé a pokročilé, pořádaný pod záštitou kulturní komise obecního úřadu. Tohoto kurzu se zúčastnilo 15 párů - většinou manželských, a zdokonalovali se v některých tancích klasických i současných moderních, jako jsou ča-ča nebo džajv. Tančící pozvali na tuto kolonu své blízké rodinné příslušníky, takže všechny stoly v sále kulturního domu byly plně obsazené. Byl to u nás zatím neobvyklý, ale nepochybně pěkný způsob společenského vyžívání jistebnických občanů.

Adventní koncert "Jistebnické 13" a jejích hostů
Hudební dechový soubor "Jistebnická 13" stále více prokazuje, že není jen účelovým zařízením pro hudební doprovody při různých akcích v obci, ale že má i vážné ambice umělecké. Výrazným důkazem toho byl i Adventní koncert "Jistebnické 13" a jejích hostů, uspořádaný v neděli 16. prosince v 17 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Jistebníku, a jeho program. Ten vyplňovaly jednotlivé nástrojové skupiny - žestě, dřevěné nástroje, varhany a strunné nástroje. Slovem provázel pan Pavel Šustek z Bravantic.
Žestě:
Henry Purcell Trumpet Tune
Johann Sebastian Bach Dva chorály
Jiří Ignác Linek Korunovační intrády č. 2 a 4
Klarinetový kvartet:
Wolfgang Amadeus Mozart Sonáta, Rondo
Wolfgang Amadeus Mozart Ave verum Corpus
Flétna a varhany:
Georg Friedrich Händel Sonáta g-moll (Adagio, Andante)
Flétna Danuše Němcová
Jiří Pauer Capricci
keyboard Jana Nádvorníková
Žestě:
Georg Friedrich Händel Largo
Valerius Otto Paduana I
Galliarda II
Intráda V
Klarinetový kvartet
Wolfgang Amadeus Mozart Menuet z opery Don Chuan
Clare Grundmann
Bagatelle
Capricco

Varhany:
Dietrich Buxtehude Ciacona e-moll
hrál Eduard Müller ze Slezských Pavlovic, posluchač konzervatoře v Ostravě
Violoncello - solo:
Johann Sebastian Bach Suite I - Courante
Antonio Vivaldi Largo
hrál Ladislav Mariáš ml.
Varhany:
Johan Sebastian Bach Preludium a Fuga f-moll
Žestě:
Jiří Ignác Linek Korunovační intráda č. 1
Alessandro Scarlatti Árie a Menuet
Závěr koncertu
Žestě:
Adeste Fideles
(vánoční koleda připisovaná Angličanu Johnu Francisi Wadeovi a datovaná přibližně do roku 1743; v českém znění: Přistupte věrní ...)
Je v současné době pozoruhodné, že při zahájení koncertu byly v kostele všechny lavice obsazeny, i když některé třeba ne úplně ze všech společenských skupin jistebnických obyvatel. Nicméně tato skutečnost svědčí o tom, že jistebničtí občané stále více pociťují potřebu takového svého duchovního vyžití.

Půlnoční mše
Je týden po adventním koncertu a ještě jsme plni dojmů z nádherných skladeb a už se těšíme na radostné období Vánoc. Ano, v pondělí 24. prosince je Štědrý den s tradiční půlnoční mší v našem kostele. I když podle názvu by tato bohoslužba měla být o půlnoci, koná se u nás tentokrát ve 20 hodin. To však nebylo nijak na překážku dětem, jež si nechaly ujít i pohádky vysílané v tuto dobu televizí... A to byly děti, jež byly ochotné svým zpěvem rozradostnit a zpříjemnit vánoční dobu návštěvníkům bohoslužby. To díky paní Ladě Majerové, jež vytvořila skupinu, tedy sbor čtrnácti mladých zpěváků a zpěvaček ve věku od 8 do 14 let. Po celý prosinec se jednou týdně tito mladí zpěváci scházeli ke zkouškám. Krásné české koledy se sbor naučil poměrně rychle - pravda jednohlasně, ale právě proto písně zněly zřetelně a čistě. Jako první zaznělo slavnostní ADESTE FIDELES - česky i s podporou starších zpěvaček a dvou mužských hlasů. Následovala koleda Veselé vánoční hody a po homilii o narození Krista rozechvěly všechny lidi dvě krásné koledy F. Jiříma s prosbou Ježíška o mír a lásku, v podání A. Kneblové, K. Zajícové a L. Mariášové, s varhaním doprovodem A. Myškové. Po zajímavé písni Tichá noc si děti s maminkami prohlížely jesličky a do kloboučku malého černouška házeli mince jako dar chudým zemím.
Bylo vidět, že všichni lidé byli tak nějak dojati, s jakou upřímností a s úsměvem si jeden druhému přáli dobro.

Prodej budovy školy čp. 230
Po několikerých neshodách ve věci prodeje budovy školy čp. 230 ve vesnici v průběhu tohoto roku došlo v prosinci k definitivní dohodě o prodeji budovy mezi Obecním úřadem v Jistebníku a Vítkovickými železárnami. Budova je prodána pro nadaci Machinery Fund zastoupenou firmou Vítkovice Heavy Machinery, a.s., jednající Ing. Janem Světlíkem ml., předsedou představenstva. Je zachováno zřízení věcného břemene - zachování věžních hodin, radiotelefonní síť O2 a anténní stožár internetu. Byla dohodnuta prodejní cena budovy ve výši 3,500.000 Kč.

Zemřela paní Blažena Janečková, rozená Bílková
V prosinci - 26. 12. 2007 - zemřela ve věku 91 let paní Blažena Janečková, bývalá ředitelka mateřské školy v Jistebníku - nádraží.
Narodila se v Holešově 3. února 1916 jako předposlední z jedenácti dětí rodičů Martina a Brigity Bílkových.
Tatínek pracoval jako nájemce mlýna a za pronajatými mlýny se rodina stěhovala z Pravčic do Holešova, do jistebnického Kameňáku a nakonec do Petřvaldíku, kde se paní Blažena seznámila s panem Oldřichem Janečkou, s nímž v roce 1934 uzavřela manželství a po jedenácti letech se přestěhovali do Jistebníku. V té době už vychovávali své dvě dcery. V Jistebníku se také plní velké přání paní Janečkové - a po dokončení studia začíná 15. listopadu 1947 pracovat jako učitelka mateřské školy v nádražní osadě, od r. 1950 se stává ředitelkou a v této funkci setrvává až do roku 1971, kdy odchází do důchodu.
Její pracovní kvality a dovednosti ji přivedly k činnosti odborné poradkyně v oboru "rozumová výchova a práce s literárními texty v mateřské škole". Její činnost ocenilo ministerstvo školství udělením titulu Vzorná učitelka. Řada bývalých žáků na pobyt v mateřské škole a na svou paní učitelku ráda vzpomene. A právě to bylo pro paní Janečkovou ocenění nejvyšší.
Ani při svém náročném povolání se nevyhýbala veřejné činnosti - práci v divadelním spolku, v Sokole i ve sboru pro občanské záležitosti. To vše dokázala umně skloubit s péčí o rodinu. Její život byl příkladem člověka s dobrým vztahem k rodině, spoluobčanům i obci... Měla ráda lidi a právě tato láska byla podstatou jejího dlouhého a smysluplného života.

A jak bylo u nás v prosinci?
Poslední měsíc v roce se ujal vlády se zataženou oblohou a s trvalý deštěm a teplotou ve dne +4º C, ale ráno jen +2º C. První adventní neděle 2. prosince je ve znamení oteplování - hned ráno je +5 - +7º C, zataženo po dešti a postupně se dále otepluje až na +8º

Vytisknout

  • 1
  • 2