csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Kronika obce Jistebník - 2006

Do roku 2006 vstupuje naše obec Jistebník s 1 485 obyvateli, z nichž je 734 mužů a 751 žen. Ti všichni žijí ve 436 domech. Starostou obce je pan Josef Voral.

Na začátku tohoto roku je nejaktuálněji vnímána letošní zima. Oproti řadě posledních zim je už nyní dlouhá - trvá nepřetržitě už od listopadu 2005 se sněhem a náledím, s teplotami okolo -5° C a s často se opakujícími přívaly sněhu. S nimi v obci úspěšně bojuje obecním úřadem letos nově zakoupený traktor s pluhem, jenž trvale uvolňuje a činí průjezdnými místní komunikace. Vždyť sníh je nahrnut až do výšky plotů.

Plesová sezona
Ani letošní mimořádná zima nemůže zabránit pořádání plesů. Letošní plesová sezona je zahájena 21. ledna 2006 plesem chovatelů a pokračuje 28. ledna plesem sportovců TJ Jistebník, pak 4. února obecním bálem. Dne 11. února je dětský maškarní ples a 18. února hasičský ples. Plesová sezona je ukončena 4. března pochováváním basy. Je možno říci, že letošní plesy se vydařily a byly hojně navštěvovány.

Obecní knihovna
I když si mnozí lidé knihy kupují, jsou také ti, kdož si je i pravidelně půjčují, a to i v obecní knihovně. Zde je k začátku roku 2006 registrováno 82 čtenářů, mezi nimi 30 dětí do 15 let. Tito čtenáři knihovnu navštívili 678 krát a vypůjčili si 2.881 knih a časopisů. Z toho bylo 997 naučné literatury pro dospělé a 952 beletrie pro dospělé. Dětští čtenáři si vypůjčili v roce 2005 celkem 365 knih naučných a 567 beletristických. Čtenáři využívají také služeb dosud ještě bezplatného internetu.

V obecní knihovně je v současné době 5.231 svazků, z toho 1.596 naučné literatury a 3.635 svazků beletrie. Kromě toho knihovna půjčuje z okresního regionálního knižního fondu, které se každý rok obměňují. V roce 2005 to bylo 210 knih. Z uvedených údajů vyplývá, že obecní knihovna je v naší obci živou kulturní institucí, účinně sloužící vzdělávacím a kulturním potřebám občanů.
Vedoucí knihovny je v současné době paní Jana Majerová.

Z obecního zastupitelstva
Dne 27. února 2006 se konalo 15. řádné zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání byl PhDr. Jaroslav Pleskot jmenován novým kronikářem obce. Zastupitelstvo také schválilo: Dodatek ke zřizovací listině Základní školy T. G. Masaryka v Jistebníku. Dále prodej parcely č. 467 panu Jaroslavu Mamulovi, Jistebník 167. - Směnu části pozemku parc. č. 649/1 v majetku manželů Čopových, Jistebník 453 za část pozemku parc. č. 1323 v majetku obce Jistebník. - Změnu termínu přestavby kuchyně v Základní škole TGM, posunutí na rok 2007. - Návrh investičních akcí na rok 2006: rekonstrukce větší části veřejného osvětlení, dokončení rekonstrukce osvětlení v Základní škole TGM - garáž pod kulturním domem - rekonstrukce jedné opětné zdi pod kostelem - rekonstrukce šaten a sociálního zařízení Tělovýchovné jednoty do výše 400 000 Kč - oprava komunikací v obci - vybudování dvou dětských hřišť.

Letošní zima
Letošní zima je ve srovnání s řadou minulých zim neúměrně dlouhá. Poslední dny letošní zimy jsou v Jistebníku jistou nadějí ke změně počasí směrem k jaru. To však přichází jen velmi pomalu. Ve dnech 18. - 20. března je přes den oteplení až na +5° C, takže sněhu poměrně rychle ubývá, ale ne tak, že by u nás hrozily nějaké záplavy, jak se děje v jiných místech země. Nadále ještě zůstávají - byť zmenšující se - hromady sněhu, nahrnutého dříve při plužení traktorem a dosud zledovatělého. První jarní den letos nastává už 20.března v 19,24 hodin s teplotou 5 - 6° C.

Poslední dny měsíce března a několik velmi teplých dnů po nich a potom deště způsobují rychlé a intenzivní tání sněhu také na horách a zvednutí hladin mnohých řek v celé republice. Pokud jde u nás o Odru, opakuje se situace z let 1997 a 2002. Také letos Odra vystoupila z břehů v Košatce na lukách, škody však nevznikly. Ale je to v uplynulých 9 letech už čtvrtá povodeň. Nicméně po několika teplejších dnech a slunečním svitu začalo ještě 6. dubna vydatně sněžit při teplotě +1/+2° C a napadlo 2 - 3 cm sněhu, že vznikla kompaktní nová sněhová pokrývka. Ale na druhý den, 7. dubna, opět zase roztála. Letošní zima je nejdelší za posledních 60 let.

Zápis do mateřské školy
Ve dnech 3. až 7. dubna se konal zápis dětí pro školní rok 2006/2007. Celkem bylo do naší mateřské školy zapsáno 46 dětí, z nichž 6 dětí nebylo přijato z důvodu naplnění kapacity mateřské školy.

CC Jistebník mistrem České republiky
Žádná z předcházejících 13 ligových sezon nedopadla pro tým CC LKW R Mrožek Jistebník tak úspěšně, jako ta právě skončená. Do sezony vstoupil A tým CC Jistebník s novou trenérskou dvojicí Rostislav Brož - Radek Korený, kteří byli v této roli nováčky, a s dvěma hráči zaniknuvšího celku MEGASu Frenštát Ivanem Maruchničem a Michalem Bučkem. Do vyřazovací části nastoupil CC Jistebník jako lídr soutěže a jeden z velkých favoritů na celkové prvenství. V navazující části play-off dokázali jistebničtí pěti vítězstvími v základní hrací době a šestým ve finále dne 7. května zdolat všechny překážky a získat tak titul mistra České republiky pro sezonu 2005 - 2006.

Jaký tým se o tento úspěch zasloužil? Petr Krayzel (foto č. 1) a Pavel Myška, Michal Buček, Tomáš Hvolka, Jan Janovský, Ondřej Jelínek, Dušan Kašický, Vítězslav Komar, Oldřich Malý, Ivan Maruchnič, Tomáš Sluka, Marcel Žiga, Pavel Fejerčák, Jakub Bílek, Milan Čavera, Jaroslav Chalupka, Radim Jelínek, Tomáš Kratochvíl, Martin Pliska, Václav Potůček a Marek Šumník. Trenéři Rostislav Brož a Marek Korený, vedoucí mužstva Pavel Němec a Pavel Brož, lékař MUDr. Václav Kameníček, masér Jaroslav Kolář a prezident klubu Martin Pučok.

CC má v Jistebníku velmi dobré zázemí. Obec před lety vzala futsalový tým CC Jistebník pod svá "křídla" a finančně jej dostatečně podporuje v jeho potřebách. Ale také občané Jistebníku dojíždějí na každé domácí utkání do sportovní haly do Bílovce.

Jarní koncert
Oproti tradiční době konání jarního koncertu Dechového orchestru mladých (DOM) v měsíci dubnu, konal se letos za příjemného jarního počasí dne 13. května. Tentokrát byl pojat jako kytička maminkám k jejich svátku - ke Dni matek. Ten jsme u nás oslavili následující neděli, tj. druhou neděli v květnu - 14. května .

Žákovská soutěž
V období od 2. do 18. května se uskutečnil 3. ročník dětské výtvarné soutěže pořádané Obvodním oddělením Policie České republiky Bílovec. Stalo se již oblíbenou tradicí, že než se děti odeberou na prázdniny, zopakují si nenásilnou formou základní zásady bezpečnosti. Soutěž je zaměřena na děti základních škol ve správním obvodu Bílovec a má část individuální a skupinovou. Zadáním pro skupiny bylo vytvořit přechod pro chodce, reflexní doplňky pro chodce, semafor a dopravní hřiště. Díla byla vyhodnocena spolu s učitelkou Základní umělecké školy v Bílovci Ladou Majerovou a sociální pracovnicí Městského úřadu v Bílovci Evou Gebauerovou. Vítězem ve skupinové části soutěže se stal 5. ročník Základní školy TGM v Jistebníku. Děti přivezly diplomy a dárky od sponzorů za účasti starosty obce pana Josefa Vorala a zástupkyně ředitele školy paní Naděždy Richtárové. Rádi zaznamenáváme vítěze za Základní školy v Jistebníku: Lada Mariášová, Kateřina Štivarová, Markéta Suchá, Tereza Wojciková, Eliška Vilišová, Jan Bachořík, Jakub Dustor, Vítězslav Kalman, Daniel Fiala, Daniel Hořelica, Daniel Andrys, Miroslav Mikula, jenž je také vítězem individuální části soutěže.

Žákovské divadlo
Dne 20. května se po delší sobě uskutečnilo na jevišti kulturního domu divadelní představení žáků naší základní školy, a to pohádkové hry "O chytré Zdeničce". Režie hry se ujala paní učitelka Hana Sýkorová, hudební doprovod obstarala paní učitelka Alena Myšková a žákyně Hana Veselá. Při přípravě a studiu hry se ukázalo, kolik hereckých talentů máme na naší škole, ale také, jak významná je dramatická výchova a aktivita - vedle výchovy hudební a výtvarné, pro rozvoj estetického cítění a kultivovanosti života mladého člověka.
Do dramatického kroužku na škole se přihlásilo více než dvacet žáků a žákyň, převážně ze II. stupně školy.

Zasedání obecního zastupitelstva
Dne 29. května se konalo řádné 16. zasedání obecního zastupitelstva. Hlavní jeho náplní bylo projednání výsledků přezkoumání hospodaření obce Jistebník v roce 2005, rozpočet obce na rok 2006. Audit hospodaření obce prováděl Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor kontroly. Konečný závěr tohoto auditu byl, že při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky, jež by ovlivnily konečný výsledek hospodaření. Tímto auditem byl schválen závěrečný účet hospodaření za rok 2005 v tomto rozsahu:
- příjmy celkem (v tisících Kč): 12 062; skutečnost: 12 081
- výdaje celkem: 12 220; skutečnost 12 189
- ztráta: 158; skutečnost 108.
V rozpočtu obce pro rok 2005 byla plánovaná ztráta 108 tisíc Kč, takže konečný hospodářský výsledek ve srovnání s rozpočtem byl lepší o 50 000 Kč.
Na rok 2006 byl obecním zastupitelstvem schválen tento rozpočet (v tisících Kč):
- příjmy celkem: 11 625
- výdaje celkem: 11 625.
Pro letošní rok je tedy plánovaný rozpočet vyrovnaný. V případě, že obecní rozpočet bude naplněn jak v oblasti příjmů, tak i výdajů, bude zůstatek na běžném účtu 2 607 tisíc Kč.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ve dnech 2. a 3. června se v České republice konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Takové jsou výsledky voleb v naší obci:
- počet osob zapsaných do seznamu voličů: 1 182
- počet voličů, jimž byly vydány úřední obálky: 805
- počet odevzdaných platných hlasů: 804

Pro jednotlivé strany voliči hlasovali v naší obci takto:
ČSSD 369 hlasů
ODS 173 hlasů
KSČM 143 hlasů
KDU-ČSL 36 hlasů
Strana zelených 33 hlasů
Nezávislí 16 hlasů
SNK - Evropští demokraté 11 hlasů
Právo a spravedlnost 5 hlasů
Nezávislí demokraté 4 hlasy
Unie svobody - demokratická unie 3 hlasy
Strana zdravého rozumu 2 hlasy
Pravý blok 2 hlasy
4 VIZE 2 hlasy
Česká pravice 1 hlas
Helax - Ostrava se baví 1 hlas
Moravané 1 hlas
Koalice pro Českou republiku 1 hlas
Národní strana 1 hlas

Na horách v noci mrzne
O několik měsíců zpátky, do dob tuhé zimy, se vrátilo v noci na 2. června počasí v horských oblastech republiky. Zaznamenávám jako zvláštnost a historickou pozoruhodnost. Tak například obec Boží Dar v Krušných Horách se probudila do nefalšované zimy. Místo jarní zeleně pokrývala zem více než pěticentimetrová vrstva sněhu. Něco takového tu nebylo desítky let. Na Karlovarsku naměřili v pěticentimetrové výšce nad zemí osmistupňový mráz a ještě ve výšce dva metry naměřili teplotu -4,9° C, v Chebu zaznamenali přízemní mráz -6° C, na Labské boudě v Krkonoších klesla teplota na -3,4° C.

Počasí odpovídá spíše dubnu nebo říjnu
Počasí je pro svůj extrémní charakter trvale v popředí pozornosti. Počasí, jež provází první dny června rozhodně neodpovídá datu na kalendáři. Průměrné denní teploty se okolo 6. června u nás pohybují v rozmezí od 4 až do 7° C pod dlouhodobým průměrem a odpovídají spíše polovině dubna nebo října. Maximální teploty sotva dosahují 15° C.

Včelstva
Pro dlouhou letošní zimu a také choroby uhynulo celkově asi 18 % z 550 000 včelstev v České republice, jež chovatelé zazimovali. Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji, kde jsou ztráty v průměru čtvrtinové. Ztráty včelstev za zimní období 2005 - 2006 v Jistebníku činí podle statistiky základní organizace Českého svazu včelařů ke 3. červnu 60 včelstev. Z toho 12 včelstev uhynulo z důvodu ztráty matek, 41 proto, že se včelstva nepřesunula na další zásoby v úlech, 3 včelstva uhynula z důvodu varroázy, 2 včelstva z důvodu sušení myšmi a u dvou včelstev nebyl zjištěn důvod úhynu.

Osvětlení kostela
Dne 12. června rádi zaznamenáváme příjemnou událost v obci - od tohoto dne bývá každý večer osvětlen kostel. Je to pěkný příspěvek k dalšímu zkulturnění naší obce, zejména jeho estetickým působením.

3. ročník festivalu "Poodří Františka Lýska"
V sobotu 17. června žil Jistebník opět dětským sborovým zpěvem při 3. ročníku festivalu "Poodří Františka Lýska". Letos se ho zúčastňují tři dětské, resp. mládežnické pěvecké sbory. A to Pěvecký sbor Gymnázia Olgy Havlové z Ostravy -Poruby, dále pěvecký sbor Kantiléna při Filharmonii Brno a konečně žákovský sbor Základní školy TGM v Jistebníku. Ten také festival zahájil za řízení Mgr. Jiřiny Matějové řadou písňových skladeb Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Součástí jistebnického programu bylo i vystoupení taneční skupiny Základní školy TGM v Jistebníku, již vede Mgr. Irena Ryšálková.

Dále se v Jistebníku představil pěvecký sbor Gymnázia Olgy Havlové pod vedením Mgr. Olgy Blažkové. Zazpíval několik úprav lidových písní a několik skladeb Bedřicha Smetany a Johanna Sebastiana Bacha.

Závěr letošního festivalového programu patřil brněnskému pěveckému sboru Kantiléna za vedení Jakuba Kleckera a Zuzany Pirnerové. Tento přísně výběrový sbor čítající okolo 60 zpěváků, se zaměřuje na duchovní a vánoční tvorbu klasických českých i zahraničních skladatelů. Několik z nich také v Jistebníku předvedli. Mezi nimi mile působily skladby původního repertoáru "Jistebnických zpěváčků", jako byly tři ženské sbory Bedřicha Smetany (Má hvězda, Vyletěly vlaštovičky ...) a lidové písně v úpravě Františka Lýska (Rožnovské hodiny, V tym proskovskym černym lese, Už je jatelinka). Pozorně a s dojetím je sledovali dva dosud žijící "Jistebničtí zpěváčci" jako vzácní hosté letošního ročníku festivalu - Mařenka Blahetová-Richterová a Alois Hýl.

70 let tělovýchovy v Jistebníku
V sobotu 24. června se v areálu Tělovýchovné jednoty uskutečnily vzpomínkové oslavy sedmdesáti let trvání organizované tělesné výchovy v Jistebníku, tedy nejdříve Sokola, Dělnické tělocvičné jednoty a také 55 let kopané v Jistebníku. Slavnostní zahájení provedl současný předseda Tělovýchovné jednoty Jiří Novobilský, jenž zhodnotil sportovní činnost v obci a připomněl její bohatou historii. Všechny účastníky, hosty, sportovce přivítal starosta obce. Za krásného letního počasí byla sehrána na hřišti fotbalová utkání hráčů všech věkových kategorií. Průběh oslav doplnilo vystoupení gymnastek z VOKD a Vítkovic. Přemety, salta či cvičení na kladině nebývají v Jistebníku často k vidění, a tak diváci odměňovali jejich vystoupení zaslouženým potleskem.

Této sportovní slavnosti se zúčastnili i někteří významní sportovci, velmi příjemné bylo pro účastníky oslav setkání s olympioniky: Jiřím Raškou, olympijským vítězem ve skocích na lyžích v Grenoblu 1968 a účastníkem olympiády v Sapporu 1972, Adolfinou Tačovou, olympioničkou v Římě 1960 a v Tokiu 1964, kde získala stříbrnou medaili ve sportovní gymnastice, Ladislavem Madrym, účastníkem olympiády v Mnichově 1972 v parkurovém skákání a Josefem Mikolášem, reprezentačním hokejovým brankářem, účastníkem olympiády ve Squaw Walley 1960, s Milanem Syrým, bývalým hráčem Baníku Ostrava.

Sportovní atmosféru provázela dechová hudba Jistebnická 13 a hudební skupina MANGGO ze základní umělecké školy v Bílovci. Večer pak program oslav pokračoval karnevalem a slavnostním ohňostrojem.

Odcizení busty Petra Bezruče
Na přelomu června a července došlo v Jistebníku k politováníhodné události, k odcizení bronzové busty Petra Bezruče z pomníku před Základní školou TGM. Byl to jeden z nejzdařilejších portrétů básníkových, dílo akademického sochaře Miroslava Rybičky. Podle policejních zdrojů došlo k činu v době od 30. června do 5. července. Tento vandalský čin vzbudil oprávněné pohoršení v obci - vždyť tu busta přetrvávala déle než čtvrt století, aniž někoho něco podobného napadlo.

Zemřel Jiří Halata
Dne 20. července 2006 zemřel ve Fakultní nemocnici v Ostravě Jiří Halata. Narodil se 15. března 1938 ve Frýdlantě nad Ostravicí v hudebně nadané rodině jako nejmladší ze tří sourozenců. Základní devítiletou školu navštěvoval nejdříve v roce 1944/45 ve Frýdlantě nad Ostravicí a potom v letech 1945 - 1953 v Jistebníku. Potom následovalo v letech 1953 - 1957 studium na Střední průmyslové škole v Kopřivnici a po základní vojenské službě začal Jiří Halata pracovat ve Vagónce Tatra Studénka.

V mládí byl aktivním činitelem ve sportu nejen jako aktivní hráč, ale i jako organizátor. Byl členem výboru TJ Sokol Jistebník, zakládajícím členem oddílu ledního hokeje Sokol Jistebník, a také předsedou TJ Sokol Jistebník. Velmi významná byla jeho aktivita jako organizátora výstavby kluziště, jeho osvětlení, vybudování vodovodní přípojky k postřikování kluziště, jakož i zhotovení mantinelů a dalších prací na hřišti TJ Sokol, například výstavby šaten.

Nicméně jeho největší zálibou a láskou byla muzika. V roce 1971 je při Základní škole v Jistebníku založen panem učitelem Františkem Šustkem žákovský dechový orchestr. Po odchodu Františka Šustka do penze v roce 1980 přebírá jeho taktovku neméně zanícený muzikant a dirigent jako umělecký vedoucí orchestru Jiří Halata. V době působení Františka Šustka se každým rokem složení orchestru měnilo. Někteří členové orchestru s opuštěním školy odcházeli, jiní, noví, přicházeli a opět se začínali učit hrát. Byl to soubor vpravdě dětský. Za vedení Jiřího Halaty je tomu sice také tak, ale někteří členové orchestru zůstávají i po opuštění školy a věnují se hraní a hudbě dál.

Ale činnost Jiřího Halaty v orchestru nespočívala jen v dirigování - tedy v nastudování skladby. Jiří Halata učí nově příchozí umění hry snad na všechny dechové nástroje, žesťové, dřevěné, a to zdarma. Původně ryze dětský orchestr se s věkem jeho členů postupně mění na orchestr mládežnický, rozšiřuje se početně až do velikosti orchestru středního až velkého. S tím se ovšem i repertoár stává stále náročnější, a tím se orchestr staví po bok renomovaným orchestrům na festivalech a přehlídkách, jako byly Zlatá trumpetka v Jistebníku, či festivaly v Pavlovicích u Přerova, v Dolním Benešově, v Havlíčkově Brodě, v Bechyni... Svým kvalitativním vývojem orchestr dosahuje uplatnění také na mezinárodním poli, když hraje v zahraničí, například v polském městě Swidnik spolu s dalšími orchestry z Polska, Maďarska, Ukrajiny. Hodnocení jistebnického orchestru tu vyznívá velmi dobře, když je označen jako "orchestr dechowy symfoničny". Jeho umělecké kvality způsobují, že je zván do Polska, na Ukrajinu i do Maďarska. A tam všude zaznívá jméno Jistebník. To vše umožnilo, že orchestr mohl v Jistebníku založit tradici mezinárodních festivalů mládežnických dechových orchestrů za účasti předních orchestrů domácích i zahraničních. A o to vše se za svého života zasloužil Jiří Halata.

Počasí v červenci
Počasí je i v červenci stále v popředí pozornosti. Je to dáno jeho letošní extrémní podobou, jak v období zimním, tak i jarním a letním. V kalendáři je datum 9. července a Česko zažívá první ze série tropických dnů. Skoro tři týdny se republika i blízké okolí praží ve vlně veder a teploměry ukazují na mnohých místech i přes 38° C. Nicméně při pohledu do statistik u nás zatím ještě nikde nepadl teplotní rekord. Ten drží Praha - Uhřiněves, kde 27. července 1983 naměřili 40,2° C. Ale byla letos překonána nepřetržitá řada tropických dnů za posledních 45 let. Letošní červenec patří vedle roků 1994 a 2003 k nejteplejším za několik uplynulých desetiletí. A počet tropických dnů s teplotou n ad 30 stupňů překročil patnáctku. Tak i v Jistebníku jsme měli od 10. července nepřetržitou řadu 15 tropických dnů a dlouhé trvání veder. Tím se léto trochu podobá uplynulé zimě, ta byla také neobvyklá co do své délky a doby, kdy ležel sníh, ale extrémní mrazy nebyly.

Práce v obci
Za horkého počasí letošního července intenzivně pokračují práce v obci. V této době se pracuje na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci - výměn všech osvětlovacích těles, doplnění světel tam, kde ještě chybějí, jako například osvětlení chodníku ke kostelu či na ulici kolem TESA a k nádraží a už dříve osvětlení kostela. Také opravy rozvodových skříní. Dokončena byla také rekonstrukce jedné šatny a sociálního zařízení v areálu Tělovýchovné jednoty. Dále začíná oprava střech na přísálí kulturního domu a na zadní části smuteční síně. - Byla také zahájena rekonstrukce jedné opěrné zdi pod kostelem. - Na návsi bylo vybudováno dětské hřiště. A děti ho hned začaly využívat. V prázdninových dnech pokračuje stavba dětského hřiště také v areálu školního hřiště. - V areálu Tělovýchovné jednoty se připravuje stavba zpevněné plochy pro skatepark a pro zimní bruslení. K této stavbě dochází z iniciativy studentů, z nichž někteří dokončili základní školní docházku v roce 2005. Zaznamenáváme jako potěšující skutečnost v obci.

Také v srpnu
pokračují práce na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci, započaté v měsíci červenci. Byla také dokončena rekonstrukce první opěrné zdi pod kostelem, včetně schodů, odvodnění a veřejného osvětlení.

Nyní si děti už mohou hrát na dvou dětských hřištích, a to na hřišti na návsi a na školním hřišti u základní školy. V této době zbývá udělat ještě slíbenou plochu v areálu Tělovýchovné jednoty, jež by měla sloužit jako skatepark i jako kluziště.

V současnosti se zpracovává studie penzionu pro seniory, projekt chodníků a autobusového zálivu na silnici od nádraží ke hřišti.


Výstava mláďat
Ve dnech 26. a 27. srpna se uskutečnila na hřišti u Základní školy TGM okresní výstava mláďat králíků a drobného zvířectva. Ke zdárnému průběhu i vysoké úrovni této akce přispěli také mnozí sponzoři.

Počasí v srpnu
Po tropickém červenci a části června přichází ochlazení a deště. První polovina letošního srpna je teplotně podprůměrná, ve dnech 7. až 12. srpna se denní teploty pohybují jen mezi 19 až 22 stupni. Přichází totiž studená fronta, jež přináší výrazně podprůměrné denní teploty. Zažíváme tak nejchladnější srpen za 45 let. Po tropickém červenci je polovina letošního srpna teplotně podprůměrná. Tato část srpna je šestá nejchladnější v porovnání se stejným obdobím za posledních 45 let. Průměrná teplota ve dne je podle Českého meteorologického ústavu dokonce nejchladnější od roku 1961.

Letní slavnost obce
4. Mezinárodní festival dechových orchestrů "Jistebník - Studénka"

Slavnost obce spolu s Festivalem dechových orchestrů se proti dřívějšku letos koná až 9. září na Návsi Jistebnických zpěváčků. V průběhu slavnosti byla otevřena ve spolupráci s L. a J. Mariášovými expozice firmy AMATI, vyrábějící hudební nástroje. Také bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště, vybudované v červenci a srpnu, zasazena byla také mladá lípa.

Letní slavnost měla pak i svou večerní část, kdy k tanci a poslechu hrály dechové hudby Děrničanka, Swingový orchestr B. Pukovce z Příbora a Jistebnická 13. Slovem pak provázel Pavel Handl.

V rámci slavnosti se konal také 4. mezinárodní festival dechových orchestrů za účasti těchto hudeb:
- Dechový orchestr mladých (DOM) Němčice nad Hanou s mažoretkami
- DOM Prešov s mažoretkami
- Dechový orchestr města Štramberk
- DOM Vimperk
- DOM GODBA GLORIE - Slovinsko
- DOM Jistebník s mažoretkami

Festival pak pokračoval následující den 10. září ve Studénce a vyzněl jako odraz současných trendů, jimiž se ubírá dechová hudba ve skladbách i v reprodukci a prokazuje, že dnešní velké dechové orchestry, které úspěšně hrají repertoár od skladeb filharmonických až po moderní skladby, už nelze chápat jako "dechovku" z minulosti.

Zahájení školního roku 2006/2007
Byl zahájen 4. září. Počet zapsaných žáků ve škole oproti loňskému roku klesl ze 147 na 139 žáků. Škola je nyní organizována jako osmitřídní s devíti ročníky. Na I. stupni se žáci 3. a 4. ročníku vyučují ve společné třídě.

100 let varhan v jistebnickém kostele

V letošním roce 2006 uplynulo sto let od doby, kdy byly do kostela pořízeny na naléhání varhaníka a obecního tajemníka, nadučitele Vincence Bayera a za faráře Münstera velké kostelní varhany, neboť až do té doby se při obřadech hrálo pouze na harmonium. Varhany byly dodány varhanářskou firmou bratří Riegrových v Krnově. Varhany mají pět metrů velkou píšťalovou stěnu bohatě zdobenou "muzicírujícími" anděly. Potřebné peníze na pořízení varhan byly získány ponejvíce sbírkami, zbytek byl pokryt půjčkou u spořitelny, jejímž pokladníkem byl varhaník. Do té doby používané harmonium bylo dáno k dispozici varhaníkovi.


Počasí v září
Po chladnějším a deštivějším srpnu jsou u nás v prvních dvou týdnech září krásné a teplé slunečné dny s čistou oblohou a denními teplotami 21 až 25° C. Typické "babí léto". Stejné počasí trvá i v dalších dnech září až do konce měsíce. Podle zjištění meteorologů je letošní září nejsušší měsíc za posledních 45 let, od roku 1961.

Zájmové kroužky v Základní škole TGM
Počátkem října byla ve škole zahájena činnost zájmových kroužků. Největší zájem ze strany dětí je o kroužky výtvarných činností, proto byly zřízeny dva, a to pro žáky 1. - 6. ročníku. Žáci 1. - 5.ročníku mají dále možnost navštěvovat kroužek sportovní, žáci 6. - 9. ročníku kroužek dramatický (divadelní), dále kroužek ekologické výchovy a kroužek sportovních her. Žáci 4. ročníku mohou navštěvovat kroužek dopravní výchovy, žáci 8. a 9.ročníku pak kurz společenské (taneční) výchovy.


Kabaret
Komise pro občanské záležitosti (KPOZ) v Jistebníku uspořádala dne 14. října v sále kulturního domu tradiční setkání našich občanů s uměleckým pořadem "Evropský kabaret jede s vámi". Vystoupili v něm sólisté divadel, zpěváci, tanečníci. Byla to líbivá kabaretní procházka Evropou.

Komunální volby
Ve dnech 20. - 21. října se konaly v České republice komunální volby do obecních zastupitelstev. V Jistebníku se voleb zúčastnilo ze 1 202 zapsaných voličů 776 oprávněných voličů, což je 64,56 %.

Kandidáti, kteří byli zvolení do zastupitelstva obce, obdrželi hlasy takto:
1. Josef Voral 571 Sdružení nezávislých kandidátů
2. Mgr. Šárka Storzerová 521 - " -
3. Ing. Tomáš Mariáš 474 - " -
4. Mgr. Alena Myšková 473 - " -
5. Petr Habernal 421 - " -
6. Mgr. Alena Lipinová 420 - " -
7. Mgr. Hana Sýkorová 385 - " -
8. Vlastimil Němec 369 - " -
9. Miloslav Šelong 360 - " -

1. Vlasta Krayzlová 421 KSČM
2. Libuše Korpasová 338 KSČM
3. Ing. Petr Sládeček 271 KSČM
4. Ing. Michal Vörös 270 KSČM
5. Jana Čopová 171 KSČM

1. Ing. Tomáš Pleskot 165 ODS

Náhradníky za Sdružení nezávislých kandidátů - Za další rozvoj Jistebníku byli zvoleni:
1. Ing. Martin Halata
2. Mgr. Ludmila Veselá
3. Zdeněk Höpp
4. Vlastimil Vágner
5. Ing. Jaromír Lubojacký
6. Ladislav Majer

Náhradníky za Komunistickou stranu Čech a Moravy byli zvoleni:
1. Ing. Josef Bučko
2. Petr Krayzel
3. Vladimír Mamula
4. JUDr. Anna Nguyenová
5. Roman Konečný
6. Rostislav Straka
7. Mgr. Karin Schestagová
8. Iveta Tomášková
9. Radek Šichor
10. Josef Mácha

Náhradníky za Občanskou demokratickou stranu byli zvoleni:
1. Ing. Aneta Uhlová
2. Jaromír Rašek
3. Miroslav Sládeček
4. Jaroslav Tilscher st.
5. Růžena Mikesková
6. Ing. Simona Zegzulková
7. Jiří Vaněk
8. Jaroslav Tilscher ml.
9. Vratislav Stiller
10. Martin Pasker
11. Michal Volný

Zastupitelstvo obce Jistebník bylo zvoleno ve složení:
Sdružení nezávislých kandidátů 9 mandátů
Komunistická strana Čech a Moravy 5 mandátů
Občanská demokratická strana 1 mandát


Počasí v říjnu
Po neobvykle krásném CELÉM září v podstatě ještě letního charakteru, je mu podobný také říjen. Za zaznamenání snad stojí skutečnost, že v druhém říjnovém týdnu rozkvetl před Základní školou TGM tzv. "zlatý déšť" a v trávě podél cest se objevily kvetoucí pampelišky. - Pěkné slunečné počasí trvá i nadále s denními teplotami od 13 do 17° C, i když ranní teploty jsou už nižší, 3 - 5° C. Pokračování "babího léta"? Zřejmě ano, neboť až do konce měsíce, do 27. října, je u nás skoro jasno, slunečno, s denními teplotami 10 - 20° C. Skutečně krásný podzim, jaký u nás v obci už dlouho nebyl, stojí za zaznamenání.


Chodníky
Od samého začátku měsíce listopadu je započato s rekonstrukcí chodníků v Bezručově osadě, a to od nádraží až k domu rodiny Folgovy. Zatím jsou vyměňovány a pokládány obrubníky. Postupně jsou vyměňovány staré cementové dlaždice za nové, a se závěrem měsíce listopadu je celá rekonstrukce chodníku zcela dokončena. Chodník, podobně jako na jiných místech, je kvalitní, ale také pěkný.

Výlov
Téměř po celý říjen byly loveny všechny rybníky zdejšího podniku Chov ryb Jistebník, s.r.o. Ale vyvrcholením byl tradiční výlov pro veřejnost rybníků Bezruč a Křivý, k němuž letos došlo ve dnech 3. - 5. listopadu za velké účasti návštěvníků z blízkého i vzdálenějšího okolí. Hlavní parkoviště automobilů na ploše skladiště železniční stanice bylo vskutku přeplněno automobily z nejrůznějších míst. Návštěvníci si mohli pochutnat na různých úpravách ryb, a to nejen přímo na hrázi, ale také v restauracích Oáza či U Matěje. Tento výlov se vydařil ke spokojenosti návštěvníků i pořádajícího podniku Chov ryb Jistebník, s.r.o.

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva

Dne 6. listopadu se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce Jistebník po komunálních volbách 20. a 21. října 2006.

1. Zasedání ověřilo platnost volby členů zastupitelstva obce.
2. Určilo starostu obce jako jednoho uvolněného člena zastupitelstva obce Jistebník.
3. Stanovilo pro volební období 2006 - 2010 pět členů rady obce.
4. Zvolilo do funkce starosty obce pana Josefa Vorala, do funkce místostarosty pana Ing. Tomáše Mariáše, do funkcí členů rady obce paní Libuši Korpasovou, paní Mgr. Alenu Myškovou a pana Vlastimila Němce.
5. Zřídilo finanční výbor ve složení: předsedkyně: paní Libuše Korpasová; členové: pan Miloslav Šelong, pan Vlastimil Vágner.
6. Ustavilo kontrolní výbor ve složení: předseda Ing. Michal Vörös; členové Petr Habernal a Zdeněk Höpp.

Setkání Olympioniků
Dne 24. listopadu se v Jistebníku uskutečnilo setkání členů Českého klubu olympioniků - region Severní Morava.

Začalo už ve 12 hodin besedou některých olympioniků na základní škole. Zúčastnili se jí olympionici Jiří Raška, Adolfína Tačová, Josef Mikoláš, Vlastibor Konečný a dále olympionici Mácha a Radimec. Potom následovalo setkání všech olympioniků se starostou Jistebníku panem Josefem Voralem na obecním úřadě, prohlídka motocyklových veteránů u akadem. sochaře pana Rybičky a po autogramiádě pak společenský večer v kulturním domě se slavnostní večeří a volnou zábavou. Setkání v Jistebníku se zúčastnilo 26 olympioniků, organizačních prací se ujal pan Ing. Josef Bučko.

Stojí za zaznamenání, že někteří olympionici jsou letos v Jistebníku už podruhé, když se zúčastnili už oslav 70 let trvání Tělovýchovy v Jistebníku dne 24. června.

Jistebničané baví Jistebník
V neděli 26. listopadu kulturní komise uspořádala už tradiční zábavný večer tradičně nazývaný "Jistebničané baví Jistebník". V programu tentokrát účinkovalo mnohem více účinkujících, ať to byla řada ochotníků, hudebníků, ale i žáků školy, než vletech minulých. Tento, u našich občanů oblíbený, zábavný večer byl také letos hojně navštíven velmi spokojenými návštěvníky z řad našich občanů.

Počasí v listopadu
První polovina listopadu má charakter podzimu. Střídá se velká oblačnost s proměnlivou, nastaly také deště, přeháňky, někdy i vydatnějšího či trvalejšího charakteru. A jsou i trvalé a silné větry, ponejvíce jižních směrů, ale velmi chladné, občas už i sněžení a teplota ve dne je +2/ -2° C a v noci i -3/-2° C. V polovině listopadu je většinou oblačno, ale i polojasno s ranními teplotami -5/-8° C, denní teploty pak vystupují na 8/10° C, někdy i na 12° C. Ve druhé polovině měsíce dochází k výraznému oteplování - v noci až na 10° C, ve dne na 14 - 15° C, je oblačno, polojasno i jasno. Že by "Jarní týden" v listopadu? Pro zajímavost zaznamenání hodnou: dne 15. listopadu padl také teplotní rekord z roku 1926 v České republice - v Praze v Klementinu naměřili letos v tento den 16,1°C, ale také v Kladně 16° C a v Českých Budějovicích 16,4° C. Letošní denní teploty koncem listopadu jsou do 10° C.

Celkově: letošní podzim je v Česku nejteplejší od roku 1961, tedy nejteplejší za 45 let. Průměrná teplota za září - říjen - listopad byla 10,8° C , což je 2,6° C nad dlouhodobým průměrem. Dosud nejteplejší měsíce od roku 1961 byly před šesti lety, kdy, průměrná teplota se pohybovala 1,9° C nad dlouhodobým průměrem.

Mikulášská nadílka v mateřské škole
Dne 6. prosince připravila mateřská škola pro děti mikulášské překvapení. Odpoledne děti navštívil se svým doprovodem v kulturním domě Mikuláš a naděloval. Návštěva byla doprovázena také pěkným zábavným programem. A na své si mohly přijít také děti mimoškolní, pro něž byly také připraveny nadílkové balíčky. Děti měly jistě pěkné zážitky, na něž budou také pěkně vzpomínat.

Rozsvícení vánočního stromu obce
Dne 8. prosince bylo v naší obci zahájeno vánoční období s vánoční náladou tradičním rozsvícením vánočního stromu obce. Stalo se tak před kulturním domem za hudebního doprovodu dechové hudby "Jistebnická 13". Při vstupu dovnitř kulturního domu byli všichni návštěvníci počastováni z rukou žákyň naší základní školy domácími koláčky, což zajisté působilo velmi pěkným dojmem. A potom tu nacházeli mnoho různých vánočních i jiných upomínkových předmětů, jak to už každoročně bývá.

Koncert Dechového orchestru mladých - "Prosincový"
Den na to, v sobotu 9. prosince, uskutečnil v kulturním domě Dechový orchestr mladých (DOM) svůj tradiční vánoční koncert. Ale jestliže předloni to byl ještě tradiční koncert vánoční, pak v minulém roce to byl adventní a letos je to koncert nazvaný "Prosincový". V jeho programu zaznělo 15 skladeb českých i zahraničních autorů, v nichž se velmi dobře uplatnily jako sólistky na flétny Magda Maléřová, Anna Matějková, Veronika Goldová a Barbora Janošková, na klarinet Lenka Halatová, jež zároveň příjemně překvapila krásným sólovým zpěvem. Sólo na trubku hrál Martin Halata a na pozoun Jindřich Trojek. Stálým zpěvákem orchestru je Jiří Kokeš, jenž i v tomto koncertu zpíval několik skladeb. Orchestr střídavě řídili jeho současní dirigenti Petr Habernal, Martin Maléř a Jan Lubojacký.

Koncert byl také příležitostí ke křtu nového DVD orchestru.

Orchestr čítá v současné době okolo 50 členů a má téměř symfonické obsazení. Orchestr sám a jeho aktivita je důkazem, jak vedle dramatické výchovy také hudba pozitivně ovlivňuje rozvoj estetického cítění a kultivovanost života mladého člověka, v neposlední řadě i vědomí odpovědnosti vůči celku.


Půlnoční mše
Ti, kdo se mohli letos na Štědrý večer projít na "půlnoční", jistě nebyli zklamáni. Skupina mladých i starších zpěváků nacvičila celou vánoční mši a krásné vánoční písně se nesly naším chrámem. Snad ani v budoucnu tato snaha nevymizí a občané se zas budou moci těšit na krásné chvíle jímavých melodií.

Počasí v prosinci
Počasí jako v závěru listopadu je podobné i na začátku prosince. První prosincová dekáda je o trochu teplejší s nočními teplotami 5 až 8° C, ale s denními 10 - 15° C, a s oblohou nejčastěji oblačnou, občas i slunečnou. Druhá dekáda prosince začíná po rozpuštění ranních mlh až jasnou oblohou s denní teplotou 5° C, noční okolo 0° C.

Teplé počasí má vliv na zvířata i rostlinstvo. Snad nejvíce jsou zmateni ptáci, někteří z důvodu teplého počasí dokonce zmeškali odlet do teplých krajin. Zpívající kosy bylo možno slyšet v první polovině prosince také v Jistebníku. Ale nejsou to jen ptáci. Dny jsou sice krátké, ale je teplo, a tak dochází ke květu. Tak je možno vidět také u nás v prosinci o Vánocích pampelišky, kvetoucí prvosenky a samozřejmě sedmikrásky.

Sníh nepřišel ani týden po Vánocích, i když v noci teploty klesají třeba až k nule.

Takový byl v naší obci Jistebníku běh života a událostí v roce 2006, jak jsem zaznamenal.

Jaroslav Pleskot
Kronikář

Josef Voral
starosta obce

Tagy: Jistebník

Vytisknout