csarenfrdeelhuitkoplptruskes

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST POODŘÍ

(Ostrava-Polanka nad Odrou, Svinov)Název: Poodří Typ: chráněná krajinná oblast Datum vyhlášení: 27.3.1991 Kým vyhlášeno: MŽPČR č.155 Výměra v ha: celková rozloha celé krajinné oblasti je 8150 ha.< Geografické vymezení: SŠ: 49°36´ - 49°48´N VD: 17°52´ - 18°14´E Nadmořská výška: v rozpětí 212 m.n.m. (Odra u Ostravy) a 298 m.n.m. (plochý rozvodní hřbet u Hůrky v jižní části). Popis chráněné krajinné oblasti: Chráněné území nížinného charakteru, zřízené k ochraně mokřadních ekosystémů niv. Nachází se v okresech Frýdek-Místek, Nový Jičín a na území města Ostravy (1 desetina území). Oblast je charakteristická harmonicky utvářenou krajinou parkového charakteru s množstvím rozptýlené zeleně. Území zahrnuje přirozeně meandrující tok řeky Odry se soustavami trvalých i periodických tůní, lužní lesy, mokřady mezinárodního významu - zapsány v seznamu Ramsarské konvence, několik rybničních soustav a největší systém aluviálních luk v České republice. V oblasti se nachází ptačí území evropského významu zahrnuté do projektu ICBP.

Vytisknout

Region Poodří

Šli vysokým lesem, až se dostali na širokou louku.A na té louce zůstali stát. Ta krása před nimi!Dívali se na kouzelný úval řeky Odry, na lučiny a pole, na bílé dědiny s doškovými střechami...Dívali se na ten div, až ten nejmladší z bratří zvolal: "Bratři, krásnější kout světa jsem neviděl!" (pověst Císař Pyskač) Takto popsali krajinu Poodří naši předkové a stejně krásná je i dnes.Proto také byla v roce 1991 vyhlášena za chráněnou krajinnou oblast. Poodří je mokřad mezinárodního významu chráněn Ramsarskou úmluvou a pro své nesporné přírodní hodnoty byla oblast zařazena mezi ptačí území a významné lokality evropské soustavy NATURA 2000. Region Poodří se nachází v severní části Moravské brány. Přirozenou osou celého území je údolní niva řeky Odry, na jedné straně ohraničená obcí Jeseník nad Odrou a na druhé Ostravou. Region vznikl jako sdružení obcí v roce 1999. Dnes sdružuje 21 obcí, které společně usilují o zvelebení území v blízkosti řeky Odry. Na rozloze 282 km2 tvoří oblast se zachovalým životním prostředím a četnými kulturními památkami. Celkem zde žije 24 100 obyvatel. Charakteristickým a krajinářsky významným prvkem Poodří jsou rybníky, o nichž jsou dochovány zmínky již z 15. století. Stávající počet 57 rybníků se nachází na ploše o výměře 694 ha. Malebnost krajiny dotvářejí rozlehlé louky lemované hlavatými vrbami i prastarými duby, strouhy se starobylými mlýny, tůně a jezera ve starých ramenech řeky Odry. Region Poodří poskytuje ideální podmínky pro cykloturistiku, pohodovou pěší turistiku, je vyhledáván rybáři, ornitology a hlavně milovníky přírody. Je ideálním místem pro rodiny s dětmi. K pobytu je možno využít ubytovacích zařízení jako penzion Poodří v Suchdole nad Odrou, turistická ubytovna Kotvice v Albrechtičkách, zámek v Bartošovicích, turistická ubytovna v Jeseníku nad Odrou, penzion Mc Limon a hotel Salaš v Šenově u Nového Jičína a několik dalších. Mezi nejcennější zámecké stavby období baroka na Moravě náleží kunínský zámek. Postaven byl v 1. polovině 18. století vídeňským stavitelem Janem Lukášem Hildebrandtem. V roce 1792 byl na zámku založen moderní vzdělávací ústav, jediný svého druhu ve střední Evropě, který v létech 1807 – 1809 navštěvoval rodák z nedalekých Hodslavic, pozdější historik a Otec národa František Palacký. Pod vlivem zámeckého učiliště byl k zájmu o přírodní vědy přiveden JohannGregor Mendel, zakladatel genetiky, kterýse narodil v Hynčicích, místní části obce Vražné. V zámeckém parku v Bartošovicích roste památný strom platan javorolistý, který patří k největším stromům tohoto druhuv České republice a podle dostupných dat mezi 6 největších v Evropě. Odhadovanéstáří platanu je 220 let. Krajina Poodří je krajinou, jakých zůstalo jen málo. Odpradávna byla místem setkávání kultur a myšlenek, svou tvář získávala úsilím generací, hospodařících v souladu s přírodou. Naším společným přáním je, aby Poodří zůstalo místem, kde se budou dobří lidéi nadále ku svému prospěchu i potěšení rádi setkávat.

Vytisknout