Převod správy drobných vodních toků na území obce

V kategorii Novinky

    V souvislosti s transformací Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) došlo k 1.1.2011 k převedení správy drobných vodních toků v rámci MSK do státních podniků Povodí Odry a Lesy České republiky.

   Současně s přechodem správy drobných vodních toků dochází rovněž k přechodu vodních děl a pozemků souvisejících s předmětnými drobnými vodními toky na nové správce a to v souladu s § 48 odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění.

   ZVHS bude i nadále, v souladu se zřizovací listinou, vykonávat péči o hlavní odvodňovací zařízení a s tím související vodní díla, která jsou v majetku České republiky a se kterými je v souladu se zák. č. 219/2000 Sb., v platném znění, jako organizační složka státu, příslušná hospodařit.

Další nformace na www.zvhs.cz .

Přehled veškerých vodních toků vč. vodních nádrží a i malých vodních nádrží ( = Vodní nádrž Vražné dtto. "Rybník Pod Emauzy") s vyznačením jejich správy je od 1.1.2011 trvale zveřejňován na Vodohospodářském informačním portálu (www.voda.gov.cz) v sekci Evidence ISVS/vodní toky ( kliknutím na Povodí Odry ).

Vytisknout